První část rekonstrukce úpravny vody III. Mlýn je hotová

14. listopadu 2012 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Vodovody a kanalizace

vyrovnavaci nádrž - III.Mlýn - foto SVS

Severočeská vodárenská společnost a. s. (dále SVS) dnes zakončila na Chomutovsku první etapu rekonstrukce úpravny vody III. Mlýn.  Portálu Naše voda to řekl mluvčí SVS Jiří Hladík.Stavba, jež řeší kalové hospodářství úpravny vody, představuje realizační náklady ve výši 44,7 milionů korun (bez DPH).

„Těžiště investičních aktivit SVS jsme letos výrazně přesunuli do oblasti obnovy majetku a  na opatření v procesu výroby a distribuce pitné vody. Máme povinnost naplnit požadavky stále se zpřísňující legislativy
 a vybavit naše úpravny tak, aby plně odpovídaly nejnovějším trendům úpravy pitné vody.“ Bronislav Špičák, generální ředitel SVS.

„Ve srovnání s našimi dalšími rekonstrukcemi byla rekonstrukce této úpravny objemově z těch menších, ale z časových i koordinačních důvodů jedna z nejnáročnějších. Bylo potřeba vyvinout enormní úsilí všech účastníků výstavby, aby úpravna vody byla v určeném čase uvedena do zkušebního provozu a nebyly ohroženy následné investiční akce objednatele,“ dodává za zhotovitele Martin Doksanský, generální ředitel SMP CZ.

Úpravna vody III. Mlýn je určena pro zásobování města Chomutova a okolí. Byla uvedena do provozu roku 1961. Zdrojem surové vody pro výrobu pitné vody je voda z nádrží Kamenička a Křimov a vodní tok Chomutovka. Maximální výkon technologické linky úpravny vody před rekonstrukcí byl  190 l/s, průměrný 120 l/s.

Úpravna vody měla po 50 letech provozu zastaralé technologické zařízení.  Rekonstrukce úpravny vody byla projekčně rozdělena do dvou etap. V první (dnes zakončené) etapě došlo k rekonstrukci kalového hospodářství, které bylo nahrazeno moderní technologií strojního odvodnění kalů. Ve druhé etapě budou rekonstruovány ostatní části úpravny.

Odpadní vody z technologické linky úpravny (prací vody z pískových filtrů, prací vody z filtrů s aktivním uhlíkem a odpadní vody z chemického hospodářství) jsou dnes odváděny na kalové hospodářství, kde jsou strojně odvodňovány. Odsazená voda je vypouštěna přes retenční nádrž do řeky Chomutovky. Byly rekonstruovány dvě kruhové otevřené vyrovnávací nádrže, došlo k jejich navýšení přibetonováním (na objem 2 x 275m3), zastřešení a zasypání. Rekonstruována byla také retenční nádrž a částečně i provozní budova úpravny. Nainstalována byla moderní účinná technologie pro zahuštění odpadních vod na kal –  konkrétně  dvě  flotační jednotky.  Byl postaven přístavek pro šnekový lis a kontejner, a také jímka pro vápenné kaly. V areálu byly rovněž provedeny související úpravy trubních vedení. Nová linka kalového hospodářství je nadimenzována na výhledový stav po druhé etapě rekonstrukce.

Rekonstrukce kalového hospodářství na úpravně vody  částečně probíhala za provozu úpravny. Kompletní odstávka trvala jen  tři měsíce, při rekonstrukci kruhových nádrží – a v této době byly pro úpravu vody používány mobilní úpravny. Výkon úpravny vody III. Mlýn se v době rekonstrukce snížil až na cca. 70 l/s. Vzhledem k souběžné rekonstrukci dvou velkých úpraven vody (ÚV III. Mlýn a ÚV Jirkov) byl vzniklý deficit ve výrobě vody v soustavě pokrýván vyšší produkcí z ÚV Meziboří, takže spotřebitelé žádný výpadek v dodávkách pitné vody nepocítili.

Investorem akce je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 2. dubna 2012 a podle schváleného harmonogramu má být dokončena do 19. listopadu 2012. Po dokončení stavby bude následovat roční zkušební provoz.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace