Průtok vody v řekách v Povodí Moravy je stále pod dlouhodobými průměry

23. června 2016 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Nápoje a voda v potravinách

Povodí Moravy - stav červen 2016

Porovnání průtoků řek v povodí Moravy s dlouhodobými měsíčními údaji stále vykazuje podprůměrné hodnoty. Poukázal na to dnes mluvčí státního podniku Povodí Moravy Petr Chmelař.

Vodnost některých toků podle Chmelaře klesla pod úroveň 20% dlouhodobého měsíčního průměru, například Olšava v Uherském Brodě se dostala na 19% či Dřevnice ve Zlíně na 14%. Přestože se během minulého týdne místy vyskytovaly bouřky s přívalovými srážkami, hladiny řek zůstávají pod dlouhodobým průměrem. Na některých tocích sice srážky způsobily krátkodobý vzestup, ve většině sledovaných vodních toků v povodí Moravy byly hladiny řek po většinu týdne mírně rozkolísané, celkově přetrval setrvalý stav. Průtoky byly v porovnání s dlouhodobými červnovými průměry v povodí Moravy i Dyje většinou výrazně podprůměrné při rozpětí 23 až 75 % dlouhodobého měsíčního průměru.

Hranice sucha na tocích registruje Povodí Moravy na Dřevnici v Kašavě, Juhyni v Rajnochovicích a Moravě ve Vlaském. Nejhorší je situace na Bečvě, která v profilu Dluhonice dosahuje 15% dlouhodobého měsíčního průměru. Vsetínská Bečva je aktuálně na 12%, Rožnovská Bečva na 11%.

Naplněnost zásobních prostorů vodních nádrží se i přes nepříznivou hydrologickou situaci pohybuje v rozmezí 84 – 100%. Na všech vodních dílech jsou zajišťovány odtoky dle platných manipulačních řádů. V současné době jsou přítoky do nádrže většinou setrvalé. „Minimální průtoky v tocích pomáhají zajistit přehrady, díky kterým nedochází k omezování schválených odběrů. Aktuální stav zásobních prostorů zajišťuje odpovídající zabezpečenost dávek vody a to jak z vlastního vodního díla, tak z koryta toku pod těmito díly. Stav podzemních se v celkovém průměru příliš nezměnil. Hladina ve vrtech ve srovnání s předchozím týdnem v celkovém průměru převážně mírně klesala.

Povodí Moravy s ohledem na stávající situaci a možné další pokračování sucha doporučuje s vodou účelně hospodařit, neboť její zdroje jsou v našem území omezené a závislé na srážkách. To platí zejména v povodích bez možnosti jejich nadlepšení zvýšenými průtoky v období sucha. Oblasti, ve kterých je možné nadlepšovat vodní poměry vodními díly ve správě Povodí Moravy jsou prezentovány v přiložené mapě povodí.

Vzhledem k absenci srážek budou hladiny nadále setrvalé nebo mírně klesající, v místech, kde se objeví bouřky, mohou být hladiny přechodně rozkolísané.

Naše voda, ilustrační mapa: Povodí Moravy

 

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Vodovody a kanalizace