Projekt Lužická Nisa dostal pozastavenou dotaci

Aktualizováno 26. října 2012 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Vodovody a kanalizace

hladina

Severočeská vodárenská společnost (SVS) obdržela v říjnu poslední pozastavenou platbu dotace z Fondu soudržnosti ve výši 20 procent, tedy 4, 15 milionů EUR pro dokončený projekt Lužická Nisa. Oznámil to dnes mluvčí SVS Jiří Hladík.

Generální ředitel SVS Ing. Bronislav Špičák: „Ukazuje se, že ačkoliv šlo v České republice o první tak náročný a rozsáhlý sdružený projekt v oboru vodárenství uskutečněný s podporou z Fondu soudržnosti, byl připraven, realizován i kontrolován mimořádně kvalitně. Těší nás, že ke stejnému závěru došla i Evropská komise, takže v těchto dnech byla pro naši společnost na projekt Lužická Nisa uvolněna poslední pozastavená platba dotace z Fondu soudržnosti. V této době nás pouze mrzí rozdílný přístup Evropské komise k našim projektům v současném  programu OPŽP, kde nám byla odepřena možnost čerpat dotace na projekty stejně kvalitní. Z pohledu SVS se nic nezměnilo oproti stavu před pár lety. Dodnes není jasné, proč jednou je něco v pořádku a podruhé není,“ uvedl Generální ředitel SVS Bronislav Špičák.

Fond soudržností (Kohezní fond) je významným nástrojem strukturální a kohezní politiky EU, který byl po vstupu ČR do EU využíván pro podporu projektů v oblasti dopravy a životního prostředí. Priority Fondu soudržnosti vycházejí z priorit nástroje ISPA, tj. oblasti čištění odpadních vod a zásobování pitnou vodou, nakládání s odpady, ochrany ovzduší a klimatu. V oblasti vodního hospodářství se jedná o investice, které jsou nutné k dosažení souladu se Směrnicí o čištění městských odpadních vod (Směrnice Rady 91/271/EHS) a Směrnicí o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu (Směrnice Rady 98/83/ES).

Důležité bylo omezení minimální velikosti projektů na 10 mil. EUR – proto se pro Fond soudržnosti připravovaly rozsáhlé integrované (sdružené) projekty. Jedním z nich je projekt SVS Rekonstrukce úpravny vody, rekonstrukce čistírny odpadních vod a rekonstrukce a dostavba kanalizace v povodí Lužické Nisy, zkráceně Lužická Nisa, v celkovém objemu 35 mil. EUR bez DPH, který se v Libereckém kraji realizoval v letech 2006 – 2009.

Důvodem jeho realizace byla potřeba splnit požadavky na kvalitu vody určené pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a docílení souladu se směrnicí EU, docílit kvality vypouštěných přečištěných odpadních vod z ČOV Liberec dle požadavků směrnice EU, konkrétně se zaměřením na snížení vypouštěného dusíkatého znečištění, zvýšit produkci bioplynu na čistírně odpadních vod Liberec pro výrobu elektrické energie a tepla, což umožní intenzifikaci procesů anaerobní stabilizace kalů a zvýšit počet napojených obyvatel kanalizaci a na ČOV Liberec.

Obsahem projektu Lužická Nisa proto byly tři související skupiny opatření, která přispěla ke zlepšení životního prostředí a zvýšení kvality života obyvatel:

Pitná voda: Obsahem je rekonstrukce úpravny vody Desná – Souš, jednoho ze tří rozhodujících zdrojů pitné vody pro 150tisícovou aglomeraci Liberec – Jablonec s projektovou kapacitou 300 l/s upravené vody.

Kanalizační systém: Obsahem je dostavba kanalizace v aglomeraci Liberec – Jablonec nad Nisou, celkem pět dílčích akcí v okrese Liberec a tři ve městě Jablonec nad Nisou.

Odpadní voda: Obsahem je rekonstrukce městské čistírny odpadních vod v Liberci. Městská čistírna odpadních vod s kapacitou 122 tisíc ekvivalentních obyvatel (EO), uvedená do provozu v roce 1994, nedosahovala parametrů požadovaných směrnicemi EU a současnou legislativou ČR. S postupným napojováním dalších producentů znečištění na kanalizační systém a po odstraňování starých septiků zejména v centrech Liberce a Jablonce, může výhledově narůst znečištění přiváděné na čistírnu odpadních vod až na cca 190 tisíc EO. Proto došlo k rekonstrukci stávajícího zařízení a doplnění technologie, což umožnilo dosáhnout požadované kvality vod vypouštěných do Lužické Nisy.

Celkové náklady tohoto projektu jsou ve výši cca. 39 mil. EUR, uznatelné náklady dosáhly výše 30,5 mil. EUR. V lednu 2005 SVS obdržela rozhodnutí, že projektu Lužická Nisa bude z Fondu soudržnosti přiděleno celkem 20 733 840 EUR. Dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP) byla přiznána ve výši 35 mil. Kč. Na zbývající části se investičně podílela SVS. Stavební realizace projektu byla zahájena v květnu 2006 (části Odpadní voda a ČOV) a dokončena v srpnu 2009 (částí Kanalizace). Pak ještě následoval roční zkušební provoz rekonstruované úpravny vody Desná – Souš.

Při přijímání dotace z Fondu soudržnosti na projekt Lužická Nisa se SVS zavázala splnit podmínku uzavření smlouvy s provozovatelem podle nejlepší mezinárodní praxe (Best International Practice). V květnu 2010 proto po více než ročním jednání uzavřela dodatek č. 10 smlouvy s provozní společností. Dodatek, který měl zajistit průchodnost dotacím z FS, byl při přípravě průběžně konzultován a v závěru schválen Státním fondem životního prostředí, Ministerstvem životního prostředí ČR i Evropskou komisí.

V průběhu realizace byla poskytnuta dotace z Fondu soudržnosti (FS) ve výši 80% a dotace SFŽP ve výši 90% z výše uvedených částek. Poslední platba z FS, tj. zbytek dotace ve výši 20% byla uvolněna právě nyní, po dokončení celého projektu, provedení souvisejících kontrol a schválení závěrečné zprávy v Bruselu. Kromě toho 11. října 2012 proběhla první následná kontrola SFŽP (realizačního orgánu) na projektu Lužická Nisa, která neshledala nedostatky a proběhla bez připomínek. Poslední nevyplacená podpora – zbývajících 10% dotace SFŽP (cca 3 mil. Kč) – má být uvolněna po schválení závěrečného vyhodnocení akce na SFŽP.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace