Projekt LIFE CORCONTICA pomůže krkonošským loukám

29. října 2012 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Prevence povodní, voda v krajině

vranka obecná 56356

Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) zahájila pětiletý projekt LIFE CORCONTICA. Připomněl to dnes mluvčí KRNAP Radek Drahný.

Cílem projektu je podle mluvčího zlepšit péči o nejcennější horské louky, které dlouhodobě ztrácejí svou bohatost, zarůstají a zanikají. Vedle stanovišť luk a pastvin projekt podpoří i jednotlivé druhy – hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica), který se v současnosti vyskytuje pouze v Albeřicích, a rybku vranku obecnou (Cottus gobio), jejíž populace v krkonošských tocích stagnuje.

LIFE CORCONTICA je realizován a spolufinancován třemi partnery – Správou KRNAP, Institutem aplikované ekologie DAPHNE a Ministerstvem životního prostředí ČR. Dárcem 75 % prostředků je Evropská komise v rámci programu LIFE+. Celkový rozpočet projektu je 3 588 573 €, tedy necelých 90 milionů korun. Na přímé ochranné zásahy je vyčleněno 43 % financí, 30 % z celkové částky tvoří osobní náklady na mzdy, 15 % bude čerpáno na vybudování infrastruktury a na pořízení potřebného vybavení a 12 % z rozpočtu bude pokrývat cestovní a režijní náklady.

U zrodu projektu stála myšlenka navrácení života na krkonošské horské louky. Spousta tradičních horských luk v Krkonoších v minulých desetiletích degradovala. Projekt LIFE CORCONTICA by tento trend měl zastavit a pomoci navrátit krkonošským loukám jejich bývalou pestrost. „Kdo by si uměl představit zvlněnou krkonošskou krajinu bez voňavých květnatých horských luk a pastvin, svérázných bud a svěžích bystřin? Vždyť právě na těchto loukách rozkvétají léčivé horské byliny a právě sem se chodí napást či ukrýt nepřeberné množství živočichů,“ říká garant projektu za Správu KRNAP Tomáš Janata.

Smysl projektu tkví v podpoře lučních a říčních biotopů a obnově smilkových trávníků. Pokud má být zachována bohatost druhů na nich rostoucích, tak je jejich majitelé musejí pravidelně obhospodařovat, tzn. kosit nebo spásat. Dále musejí vyřezávat nežádoucí náletové dřeviny a likvidovat invazivní rostliny. Mnozí na takovou péči ale nemají finanční prostředky ani znalosti a zkušenosti. Právě zde zasáhne tento projekt.

Dalším cílem projektu je s využitím moderních terénních počítačů a GPS vytvoření tzv. lučního hospodářského plánu, jediného svého druhu v Česku. Tento plán bude sloužit k dlouhodobému sběru dat o loukách v Krkonoších, evidenci péče o ně a plánování dalšího hospodaření. Je vybráno několik desítek cenných lučních enkláv po celých Krkonoších, kterým bude v rámci projektu věnována zvýšená péče. Součástí projektu je i tvorba marketingové studie, která usnadní hospodářům odbyt jejich produktů (masa, vlny, biomasy). Velkým počinem bude nákup briketovací linky, která upotřebí přebytky biomasy (sena) od místních hospodářů. V jedné z nejzachovalejších lučních enkláv, ve Sklenářovicích, kde Správa KRNAP už řadu let provádí opatření k zachování těchto horských luk, vznikne pastevní areál, protože právě pastva ovcí je jedna z cest, jak tyto louky zachovat.

Představení projektu LIFE CORCONTICA proběhne 14. listopadu 2012 od 10 hodin ve velké zasedací místnosti na zámku ve Vrchlabí.

Naše voda

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině