Přirozená a umělá obnova lesa by měla být vyvážená

26. června 2015 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině , Voda a naše peněženka

rybník les - IMG_6302

Zvýšení biologické a ekonomické efektivnosti obnovy lesa a zvýšení stability lesních porostů vůči klimatickým extrémům je cílem projektu, na kterém pracují vědečtí pracovníci Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti (VÚLHM) v Opočně. Informoval o tom portál agris.

Projekt s názvem Stabilizace lesních ekosystémů vyváženým poměrem přirozené a umělé obnovy lesa začal v roce 2012 a potrvá do roku 2016. Financován je Národní agenturou pro zemědělský výzkum a kromě VÚLHM se na něm podílí Mendelova univerzita v Brně a Česká zemědělská univerzita v Praze. „Cílem řešení je výzkumně ověřit a zajistit provázané biologické, environmentální a ekonomické podklady pro optimalizaci obnovy lesa s vyváženým podílem obnovy přirozené a umělé tak, aby byly státní správě předloženy přesné závěry a argumenty pro úpravu legislativy a dotačních pravidel na úseku obnovy lesa a současně byla zajištěna bezpečnost a úspěšnost plnění produkční a mimoprodukčních funkcí lesa,“ vysvětlil koordinátor projektu Antonín Jurásek. Projekt řeší problematiku vztahující se ke klíčovým otázkám aktuálně diskutovaným v rámci připravované novelizace zákona o lesích a jeho prováděcích vyhlášek.

V průběhu loňského roku tak mimo jiné vydala Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU v Brně v rámci tohoto projektu dvě certifikované metodiky pro praxi. Spoluautorem jedné z nich s názvem Péče a ochrana kultur po obnově a zalesňování je vědecký pracovník VÚLHM, VS Opočno Jan Leugner. Cílem této metodiky je ucelená specifikace různých postupů péče jak o umělé výsadby a mladé porosty, tak nárosty vznikající z přirozeného zmlazení, jež se stanou podkladem pro efektivní plánování jednotlivých úkonů včetně realizace všech nutných pěstebních opatření. Metodika charakterizuje standardní úkony péče a ochrany mladých porostů, tzn. takové úkony, se kterými je nutno počítat a běžně se i v lesnické praxi mají realizovat. Popsané postupy péče a ochrany kultur se vztahují na porosty obnovené síjí, sadbou i přirozeným generativním zmlazením. Brožuru je možné zapůjčit v knihovně VÚLHM ve Strnadech i ve VS Opočno, stejně jako další publikaci, kterou loni v rámci projektu vydala LDF MENDELU: Předosevní příprava lípy srdčité (Tilia Cordata Mill.) fermentací po sběru semen ve voskové zralosti.

Letos nadále pokračuje intenzivní výzkum na sériích výzkumných ploch s různými variantami obnovy na kalamitních holinách, kde jsou rozpracovávány postupy dvoufázové obnovy lesa s využitím přípravných dřevin. Probíhá také šetření ve výsadbách prostokořenného a krytokořenného sadebního materiálu, kde se prokazuje biologická a ekonomická efektivnost použití jednotlivých typů sadebního materiálu při umělé obnově lesa. Tento výzkum bude pokračovat i v roce 2016, kdy řešitelé předpokládají vydání dalších certifikovaných metodik optimalizujících obnovu na kalamitních holinách a možnosti využití podsadeb hlavních druhů dřevin pod porosty dřevin přípravných.

Kontakt:Doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc.Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.Výzkumná stanice OpočnoNa Olivě 550, 517 73 Opočno, e-mail: mailto:jurasek@vulhmop.cz

Zdroj: www.agris.cz, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině, Voda a naše peněženka