Připomínáme: Novela vyhlášky č. 428/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

12. ledna 2018 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

voda nepitná - IMG_0464

Dne 1. ledna 2018 nabyla účinnosti vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. Upozorňuje na to portál enviprofi.cz.

Účelem novelizace byla především transpozice směrnice Komise (EU) 2015/1787  ze dne 6. října 2015, kterou se mění přílohy II a III směrnice Rady 98/83/ES  o jakosti vody určené k lidské spotřebě. Nová právní úprava nicméně reflektuje také stávající problémy s kvalitou dodávané pitné vody v České republice, kdy praxe ukázala, že provádění kontroly kvality vody až u spotřebitele nelze považovat za dostatečně preventivní a kontrolu je nutné provádět již v průběhu výroby a distribuce pitné vody.

Některé části směrnice Komise (EU) 2015/1787 mají být podle předkladatele transponovány novelou zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.  Konkrétní požadavky na analytické metody, metody techniky odběru vzorků a minimálního rozsahu sledování kvality vody jsou částečně transponovány citovanou novelou, částečně mají být transponovány novelou vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

Vyhláška dále upřesňuje obsah plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací a podrobněji popisuje pravidla pro jeho zpracování.

Zdroj: www.enviprofi.cz, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace