Povodí Vltavy a Státní pozemkový úřad prohloubí spolupráci

29. června 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

největší vodní nádrž v ČR - Orlík

Podpisem dohody o vzájemné spolupráci se obě státní instituce zavázaly prohloubit spolupráci v oblastech přípravy a realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. Uvedl to mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán.

Smlouva o spolupráci se podle něj dále týká protipovodňových opatření, řešení odtokových poměrů a zadržení vody v krajině, opatření ve veřejném zájmu v procesu pozemkových úprav, protierozní ochrany zemědělské půdy, legislativy a vzájemného majetkoprávního vypořádání.

„Tato dohoda je výrazem velmi dobré spolupráce, kterou se Státním pozemkovým úřadem udržuje Povodí Vltavy, státní podnik,“ řekl po podpisu dohody jeho generální ředitel Petr Kubala, a upřesnil: „Budeme se společně věnovat řadě aktuálních otázek. V oblasti vodního hospodářství půjde zejména o naplňování strategie Ministerstva zemědělství v oblasti sucha a nedostatku vody. Budeme spolupracovat na plánování a realizaci údržeb a oprav vodních děl. V oblasti převodů majetku ve vlastnictví státu jde o například o majetkoprávní vypořádání pozemků pod vodními díly a vodními toky.“

Dohoda samozřejmě neopomíjí důležitou oblast pozemkových úprav. „Na tomto poli se budeme podílet na zajištění pozemkových úprav v povodí vodárenské nádrže Švihov na Želivce, které budou přispívat k ochraně množství a jakosti povrchových a podzemních vod a k rozvoji agroturistiky. Budeme rovněž nápomocní při zpracování studií odtokových poměrů a stanovování priorit při zahajování a realizace pozemkových úprav.“ dodal v této souvislosti generální ředitel Petr Kubala.

Na území o celkové rozloze 28 708 km² spravuje Povodí Vltavy, státní podnik více než 23 000 km vodních toků v hydrologickém povodí řeky Vltavy a v dalších vymezených hydrologických povodích, z toho je 5 503 km významných vodních toků, téměř 12 000 km určených drobných vodních toků a dalších téměř 5 600 km neurčených drobných vodních toků. Dále má právo hospodařit se 110 vodními nádržemi a 9 poldry, z toho je 31 významných vodních nádrží, 20 plavebními komorami na Vltavské vodní cestě, 48 pohyblivými a 295 pevnými jezy a 19 malými vodními elektrárnami.

Naše voda, foto Naše voda – Nina Havlová

 

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství