Povodí Vltavy se brání: znečišťování přehrady Švihov nestoupá, ale klesá

19. července 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Přehrady a vodní díla

Švihov

Sdružení Čistá Želivka tvrdilo, že kvalita vody v největší vodárenské nádrži je ohrožena. Podle mluvčí Povodí Vltavy Michaely Pohůnkové, jak píše Pelhřimovský deník, to ale není pravda.

Povodí Vltavy jako správce vodárenské nádrže Švihov na Želivce se proti těmto informacím důrazně ohrazuje a sděluje následující skutečnosti a fakta.

Povodí Vltavy provádí s úpravnou vody Želivka monitoring jakosti vody. Z výsledků vyplývá, že kvalita vody je dlouhodobě stabilní a případnou erozní činností v blízkém okolí nádrže není výrazně ovlivněna.

V povodí funguje systém tzv. záchytných nádrží a rybníků, kde je velká část erozního materiálu zachycena. Tato záchytná místa jsou pravidelně čištěna. Například v roce 2011 byly odstraněny sedimenty ze záchytné nádrže Vřesník a v letech 2007­2011 z nádrže Trnávka. Připraveno je odtěžení sedimentů ze záchytné nádrže Sedlice.

Koncentrace dusičnanů se nyní v nádrži pohybuje v rozmezí 25 – 30 mg/l, tj. hluboko pod limitem pro pitnou vodu (50 mg/l). Trend vývoje koncentrace dusičnanů je za posledních 20 let mírně klesající.

Průměrná koncentrace fosforu v nádrži je nižší než tzv. norma environmentální kvality (0,05 mg/l). Průměrná hodnota koncentrace fosforu u hráze nádrže se loni pohybovala na hodnotě cca 0,02 mg/l. V místě odběru surové vody pro Úpravnu vody není kvalita vody výše uvedenými vlivy dotčena.

Povodí Vltavy zpracovalo revizi stávajících ochranných pásem, s důrazem na změnu hospodaření na dotčených zemědělských pozemcích.

Zpracovalo Plán oblasti povodí Dolní Vltavy se specifickým zaměřením a povodí této nádrže provozuje screeningový monitoring pesticidů, úzce spolupracuje s Krajem Vysočina na řešení problematiky v povodí včetně konkrétních projektů jako projekt „bezorebného setí“ a s ministerstvem zemědělství na problematice pozemkových úprav v povodí a eroze. V létě bude zahájena rekonstrukce čistírny odpadních vod Pelhřimov, kdy dojde k výraznému snížení přísunu fosforu do nádrže.

Problematiku vodní eroze zemědělské půdy částečně řeší standardy Dobrého zemědělského a environmentálního stavu(GAEC1,GAEC2), jejichž plnění je podmínkou pro všechny žadatele o přímé platby a další zemědělské podpory. StandardGAEC1 nastavuje podmínky hospodaření s ohledem na ochranu půdy na svažitých pozemcích se sklonem nad 7°, standardGAEC2 upravuje zásady pěstování určitých plodin na erozně ohrožených půdách.

Počínaje loňskem také běží Monitoring eroze zemědělské půdy. Na základě tohoto monitoringu a nově schválené metodiky o opakovaně monitorovaných erozních událostech může ministerstvo zemědělství rozhodnout o zpřísnění podmínek na konkrétních lokalitách.

Státní podnik Povodí Vltavy proto jednal o možném vstupu do procesu monitoringu s cílem situaci se znečišťováním vodárenské nádrže Švihov řešit.

Zdroj: Pelhřimovský deník

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Přehrady a vodní díla, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace