Povodí Odry začalo revitalizaci vodních toků na Osoblažsku

1. prosince 2014 | Rubrika: Přehrady a vodní díla , Prevence povodní, voda v krajině

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Státní podnik Povodí Odry zahájil další dvě stavební akce – revitalizace vodních toků na Osoblažsku. Konkrétně jde o „Revitalizaci Osoblahy“ a „Revitalizaci Pavlovického potoka“. Naší vodě to za povodí oznámila Kateřina Šreková.

Stavební náklady na obě akce budou činit 13 milionů Kč a budou plně hrazeny z Operačního programu Životní prostředí. Realizace obou staveb je naplánována do října 2015.

Revitalizace Osoblahy, km 0,000–11,300

Předmětem této stavby je obnova přírodního charakteru vodního toku Osoblaha v k. ú. Studnice u Osoblahy, Osoblaha, Kašnice u Bohušova a Bohušov a obnova přirozených procesů v jeho řečišti a podél stávajících břehů. „V rámci realizace této stavební akce se bude provádět inicializace meandrů modelací břehů, která bude spočívat ve výkopech na konkávních březích a násypech na březích konvexních podél stávajících zemních valů, inicializace meandrů pomocí výhonů v rámci stávajícího koryta, úprava stupňů v km 3,485 a 4,754 na balvanité skluzy, zřízení tůní, diverzifikaci dna pomocí dřevěných prahů v km 6,550–7,050 a kácení dřevin,“ vysvětluje investiční ředitel státního podniku Povodí Odry v čem bude revitalizace Osoblahy spočívat a dodává: „Jak návrh technického řešení, tak i zpracování všech stupňů projektové dokumentace zajistil odbor projekce přímo našeho podniku.“ Celková cena díla bude 10 milionů Kč.

Revitalizace Pavlovického potoka, km 0,000–2,000

Předmětem stavby je revitalizace toku Pavlovického potoka v k. ú. Slezské Pavlovice. „Stavební práce budou prováděny ve stávajícím korytě toku a na přilehlých pozemcích v místě slepých ramen a meandrů. Bude odstraněno stávající opevnění dna betonovými žlaby. Opevnění bude zachováno jen v krátkých úsecích při nátoku a výtoku u obou stávajících propustků a v úseku pod vyústěním zatrubněného výtoku rybníka,“ objasňuje Miroslav Janoviak s tím, že ukončení těchto úseku bude vždy zajištěno pasem z lomového kamene. V rámci revitalizace toku dojde k pročištění slepých ramen a jejich napojení na hlavní koryto. Stavební náklady na tuto akci budou 3 miliony Kč.

Státní podnik Povodí Odry patří v regionu mezi nejúspěšnější žadatele o poskytnutí dotačních prostředků z Operačního programu Životní prostředí. Na úspěšné realizaci projektů, které se významným způsobem podílejí na zvýšení kvality životního prostředí v regionu, dlouhodobě spolupracuje s Agenturou pro ochranu přírody a krajiny.¨

Naše voda, ilustrační foto

Související rubriky: Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině