Povodí Moravy aktualizovalo záplavová území ve Zlínském kraji

9. ledna 2016 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Podnikání s vodou a zákony

lokální záplavy

Na základě nově provedených protipovodňových opatření a nových hydrotechnických výpočtů provedl státní podnik Povodí Moravy aktualizaci záplavového území v některých lokalitách. Informoval o tom server parlamentnilisty.cz.

Záplavové území a aktivní zóna je aktualizováno v následujících úsecích Moravy:

Kroměříž – na základě podrobných výpočtů rozlivu pro studii “Návrhy efektivních opatření pro snížení povodňových rizik v povodí Moravy – lokalita Kroměříž“, Agroprojekt PSO Brno srpen 2015 a na základě podrobných geodetických měření výšek terénu (břehy Moravy, konkrétní lokality v Horních zahradách, lokalita Za splavem a další) je zpřesněn rozliv stoleté povodně a aktivní zóny.

Po vybudovaném protipovodňovém opatření v Uherském Hradišti je nově navrženo ZÚ i AZZÚ. Návrh plně respektuje kolaudační stav PPO Uherské Hradiště.

Na soutocích s přítoky Blata, Kotojedka, Zacharka, Vrbka, Kudlovický potok, Jalubský potok, Březnice, Olšava – je ZÚ doplněno o přítoky. Přítoky jsou nově zpracovány a předloženy příslušným vodoprávním úřadům ke stanovení.

Směrodatné pro vymezení aktivní zóny jsou hloubky vody a rychlosti proudění, doba zaplavení. Plochy mimo zástavbu jsou začleněné do aktivní zóny i z důvodu zachování volného retenčního území podél toku pro transformace povodní. Vymezení aktivní zóny vychází z jednoznačných pravidel, z fyzikálních zákonitostí proudění vody. Vymezení aktivní zóny je významným regulačním faktorem v procesu územního plánování, protože upozorňuje potenciální investory na rizika při povodních i na nezbytné vyvolané investice na protipovodňová a kompenzační opatření v případě realizace nových staveb v tomto území.

V aktivní zóně záplavových území se dle paragrafu 67 odst. 1 a 2 vodního zákona č. 254/2001 Sb.,v platném znění nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů.

Zdroj: www.parlamentnilisty.cz, ilustrační foto Naše voda

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině