Povodí Labe vysvětluje mapování porostů podél ochranných hrází

Aktualizováno 7. října 2013 | Rubrika: Přehrady a vodní díla , Prevence povodní, voda v krajině

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

V současné době se v některých sdělovacích prostředcích objevily nepřesné informace a nepravdivé spekulace v reakci na prováděné mapování porostů. Na internetu vznikla dokonce petice „pro zachování stromů“, není nouze o používání silných výrazů o „devastačním zásahu“, „zhoubném záměru“ či „zdevastované pustině“, objevují se urážlivá přirovnání na adresu zaměstnanců státního podniku.

Ve spolupráci s Magistrátem města Hradec Králové je státním podnikem Povodí Labe dlouhodobě připravována koncepce řešící břehové porosty na území města, uvedla mluvčí povodí  Jana Burianová. „V současné době je z naší strany prováděno mapování porostů na a podél ochranných hrází řeky Orlice, jehož výsledkem bude vypracování evidence stromů (druhová skladba, velikost, stav a umístění vzhledem k ochranné hrázi a korytu vodního toku),“ řekla mluvčí. Tato evidence je připravována jako podklad k vypracování koncepce břehových porostů (pravidelný monitoring, zdravotní řezy, kácení nevhodně rostoucích a rizikových stromů a případná obnova).

„U stromů označených barvou již bylo provedeno mapování a toto označení neznamená, že je strom určen ke kácení,“ upozornila Burianová.

V současné době není výše uvedená koncepce břehových porostů dokončena, probíhá její zpracování a logicky tedy není podána u příslušných orgánů ochrany přírody žádná žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku a není připravováno žádné masivní kácení porostů.

Naše voda

Související rubriky: Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině