Povodí Labe celkově zrevitalizuje mrtvé rameno Labe v Pardubicích

20. února 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Přehrady a vodní díla

kaceny2

Státní podnik Povodí Labe (PLA) zahájí revitalizaci mrtvého ramene v Pardubicích – Polabinách výchovným zásahem do břehových a přilehlých porostů. Oznámila to Jana Burianová z PLA.

Práce zahrnující kácení stromů a odstranění křovin budou probíhat v druhé polovině února, do konce března pak bude dokončena manipulace s dřevní hmotou.

Po smýcení dřevin proběhne pyrotechnický průzkum dané lokality z důvodu možného výskytu munice z dob 2. světové války. Po dokončení těchto přípravných prací bude zahájeno vlastní těžení sedimentů a realizace zprůtočnění mrtvého ramene. Předpokládaný termín realizace akce je od letošního června do září 2015.

Mrtvé rameno vzniklo odstavením části přirozeného Labského ramene od hlavního toku na začátku 20. století. Od té doby prochází procesem samovolného zazemňování, tj. zmenšování vodní plochy. Státní podnik Povodí Labe připravoval projekt revitalizace od roku 2007. Výsledné technické řešení vzešlo ze splnění požadavků orgánů ochrany přírody, města, obyvatel bydlících v blízkém okolí a Univerzity Pardubice.

Revitalizace zahrnuje zprůtočnění koryta mrtvého ramene Labe odtěžením sedimentů, výchovný zásah do břehových a přilehlých porostů a počítá se samozřejmě i s náhradní výsadbou dřevin. Obnovení průtoku bude zajištěno přívodním a odpadním potrubím. Realizací projektu bude zachována druhová diverzita území i životní podmínky pro vzácné a chráněné organismy, dojde k celkovému zlepšení hygienických poměrů a mikroklimatu v dané lokalitě.

Projekt revitalizace mrtvého ramene Labe v Polabinách bude realizován v rámci dotačního titulu Operačního programu Životního prostředí s předpokládanými náklady ve výši 70 mil. Kč.

Naše voda, ilustrační foto

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině