Pořádání vodáckých akcí se výrazně zkomplikuje

Aktualizováno 21. ledna 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

Litický oblouk raft.cz

Ke konci loňského roku státní podnik Povodí Labe rozeslal organizátorům tradičních akcí dopis s upozorněním, že bude nově požadovat u každé akce, kde se manipuluje s přehradou ve správě jejich podniku, ekologický dozor před, v průběhu i po skončení akce. Na vodáckém serveru raft.cz na to upozorňuje Petr Ptáček.

Povodí Labe tak podle něj reaguje tak na zpřísňující podmínky v oblasti životního prostředí, které zatím bylo nuceno nést samo za organizátora a zároveň reaguje na komplikace před akcí na Divoké Orlici v loňském roce. Někdo předem upozornil na možné ohrožení vzácných živočichů díky poklesu hladiny v přehradě a celou věcí se zabývaly kontrolní orgány. Akce byla nejprve pozastavena, ale pak se došlo k závěru, že udání je nesmyslné a akce se opět povolila. Nicméně pokud by v budoucnu došlo k tomu, že by vlivem mimořádné manipulace uhynul nějaký vodní živočich, byl by to velký problém. Proto Povodí Labe přenáší tuto povinnost na pořadatele, který bude muset zajistit dozor na dotčeném úseku řeky i přehradě.

Ekologický dozor může zajistit pouze autorizovaná osoba podle § 45i zákona č.114/1992 Sb., nebo osoba, která je nositelem výjimky ze základních podmínek ochrany vyplývajících z ust. § 50 odst.2 zákona č.114/92Sb. u zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin v kategorii ohrožený, silně ohrožený a kriticky ohrožený druh ve smyslu ust. § 48 odst. 2, písm. a)b)c) zákona, ve znění § 14 a přílohy č.III vyhl. MŽP č. 395/92 Sb. Tato osoba bude sledovat změny, které poklesem hladiny nastanou jak na přehradě, tak i na toku pod ní. Z průzkumu pak provede záznam s vyhodnocením, jestli během akce došlo/nedošlo k nějakému závadnému stavu, tedy k ohrožení chráněných živočichů.

Jiří Petr z vodohospodářského dispečinku Povodí Labe s.p. k tomu dodává: „Vzhledem k praxi minulých let se může zdát toto opatření poměrně tvrdé, ale byl bych rád, aby naše požadavky byly chápány výhradně jako nezbytné pokrytí odpovědnosti organizátora akce i odpovědnosti naší z důvodu zpřísňujícího se přístupu orgánů ochrany přírody a krajiny k jakékoliv činnosti související s vodním tokem i s přehradou. Se stejným množstvím administrativy připravujeme všechny naše akce na tocích (těžení nánosů, opravy v korytě, kácení dřevin,…), proto jsou naše požadavky skutečně jen přenesením této administrativy z Povodí Labe, státní podnik na organizátora.“

Tato novinka se dotkne několika tradičních akcí – jarní a podzimní akce na Chrudimce a Doubravě, závody na Divoké Orlici s volným splutím Litického oblouku, závody na Kamenici a Labi pod Špindlem. Tedy velmi oblíbené akce na obtížnějších terénech, kterých u nás máme tak málo. Pro organizátory je to zásadní komplikace už v tak složitém procesu různých povolení na mimořádné manipulace.

„Když jsem se dotazoval autorizovaných osob, jestli jsou schopny zajistit ekologický dozor na přehradě a několik desítek km pod ní, byly tímto úkolem velmi překvapeny. Nedokázaly si představit, jak by to zajistily, obzvláště když tok a přehrada jsou často ze břehu nepřístupné,“ konstatuje Ptáček. Podle něj začíná být ochrana přírody na vyšší úrovni, než je sportovní vyžití pro tisíce lidí, vedení dětí a mládeže v dětských oddílech nebo olympijské disciplíny na divoké vodě. „Všichni tito lidé se zúčastňují pouštění vody z přehrad. Zároveň plně chápu Povodí Labe., že již samo nehodlá nést za organizátory tíži zákonů, které si nevymyslelo, obzvláště když jim za to mohou hrozit pokuty. Budeme všichni doufat, že to organizátoři nevzdají a jejich akce budou pokračovat i v tomto roce. Když se to naučili jiní, půjde to snad i nám. Zároveň bych připomenul časté debaty o výši cen za splutí, jestli je či není cena odpovídající tomu, co organizátor musel vynaložit pro konání akce. Buďme rádi, že to i přes množství komplikací chce někdo vůbec pořádat,“ uvedl Ptáček.

Zdroj a foto: www.raft.cz

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině