Z polí se ročně díky erozi ztrácí 21 milionů tun půdy

1. září 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

půda zemědělství pole - IMG_5556

Celkem 67 procent zemědělské půdy v naší zemi je ohroženo vodní erozí. Uvádí se to v souhrnu „Situační a výhledové zprávy Půda“, která vychází z ověřených dat z tuzemských výzkumů a kterou nedávno vydalo ministerstvo zemědělství.

Jaká data tedy publikace přináší?

Celková výměra půdního fondu ČR je 7 887 tis. ha. Celková výměra zemědělského půdního fondu (ZPF) ČR k 31. 12. 2014 činí 4 216 tis. ha. Podíl zemědělské půdy (z. p.) představuje 53,6 % celkové rozlohy půdního fondu ČR, z toho orná půda je na 38 % celkové výměry půdního fondu. Procento zornění se v průběhu posledních deseti let jen velmi pozvolna snížilo, a to ze 71,6 % v roce 2005 na 70,7 % v roce 2015.

Kvalita zemědělského půdního fondu je měřena na základě bonitace zemědělského půdního fondu. Zhruba 60 % ZPF je na půdách méně až málo úrodných, nadprůměrně úrodných je přibližně 40 %, průměrných a podprůměrných orných půd je přibližně 54 % a pro agroekosystémy zcela nevhodných ploch je cca 6 %. V současnosti i nadále probíhá aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) a také dochází k průběžné modernizaci systému BPEJ. V České republice je určitou formou vodní eroze potenciálně ohroženo 67 % zemědělské půdy, nejohroženější půdy erozí jsou na 35 % území ČR.

V současné době je maximální ztráta půdy v ČR vyčíslena na přibližně 21 milionu tun ornice za rok, což lze vyjádřit jako ekonomickou ztrátu minimálně 4,3 mld. Kč. Různým stupněm větrné eroze je v ČR potenciálně ohroženo přibližně 18 % zemědělské půdy (nejvyšším stupněm je ohroženo 3,2 %; silně ohroženo je 1,8 % z. p.). Zastavování území (soil sealing) spojené s nekontrolovatelným rozšiřováním sídel je spolu s erozí největším problémem zemědělských půd v současnosti.

V letech 2001-2006 ubylo v České republice 20 tis. ha zemědělské půdy, tj. 11,2 ha/den. V roce 2006 byl úbytek půd pro osídlování a dopravní infrastrukturu odhadován na 16 ha/den. V roce 2007 ubylo 5 226 ha a v roce 2008 ubylo 5 096 ha, tj. 14 ha/den. Množství zakrytého povrchu za rok 2006 bylo v ČR 243 m2/1 obyvatele, což je nad průměrem hodnot zemí EU. V současné době se podařilo problém zastavování území redukovat na nižší tempo v důsledku uplatnění novely zákona na ochranu půdního fondu a denní úbytek je přibližně 9 ha zemědělského půdního fondu.

Alarmující změny pH za posledních 25 let podle kritérií hodnocení AZZP jsou viditelné u orné půdy, kdy se v rámci ČR přesunulo téměř 17 % pozemků s neutrální reakcí do kategorií slabě až silně kyselých půd, naproti tomu stagnuje podíl půd s alkalickým a silně alkalickým pH. Acidifikací je vysoce ohroženo 43 % půd ČR. Největší podíl kyselých půd se nachází v kraji Karlovarském (54 %), Jihočeském (51 %), následuje Kraj Vysočina (50 %) a Plzeňský kraj (47 %). V současnosti činí průměrná hodnota půdní reakce na orných půdách 6,2 stupně. Vývoj půdní reakce v ČR naznačuje stále výraznější trend okyselování, zvláště v bramborářských oblastech s nižší pufrovací schopností chudších půd. Utužením je v ČR ohroženo kolem 49 % zemědělských půd. Z toho přibližně 30 % je zranitelných tzv. genetickým utužením a více než 70 % je vystaveno tzv. technogennímu utužení.

Celkový půdní fond je rozdělen do 23 081 tis. pozemkových parcel s průměrnou výměrou 0,41 ha. Převážnou část zemědělské půdy vlastní fyzické osoby a menší část zemědělské půdy vlastní stát (SPÚ spravuje 177 tis. ha) anebo různé typy soukromých společností a sdružení či jiných právnických osob. Právnické osoby obhospodařují 70 % zemědělského půdního fondu, fyzické osoby hospodaří na 30 % zemědělské půdy.

Aktivita na trhu se zemědělskou půdou postupně klesá – tomu odpovídá i rozsah převáděné půdy. Od roku 2004, kdy byl podíl převodů 2,81 %, se trh postupně stabilizuje na úrovni přibližně 2 % zemědělského půdního fondu. Rozsah převáděné státní půdy poklesl z původních více než 70 tis.ha v roce 2005 na 5 tis. ha za dobu působnosti Státního pozemkového úřadu. Ke konci roku 2014 bylo k dispozici přibližně 168 tis. ha státní zemědělské půdy spravované SPÚ. Z toho připadá na blokace podle §6 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu (SPÚ), pro církve 34 tis. ha a blokace mimo církve 37 tis. ha, k převodu na organizace MŽP a VHZ 6 tis. ha. Přitom aktuální požadavky jiných rezortů představují cca 220 tis. ha.

Zdroj: Situační a výhledová zpráva Půda, redakční úpravy Naše voda, foto Naše voda – Nina Havlová

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství, Statistiky a kauzy