Poldr v Mělčanech bude schopen zachytit cca 3 159 000 m3 vody

26. února 2015 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Přehrady a vodní díla

221120121944

Povodí Labe zařadilo výstavbu poldru v Mělčanech u Dobrušky mezi nejdůležitější protipovodňová opatření na svém území a v současné době čeká na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, uvedla mluvčí povodí Jana Burianová.

Žádost o toto povolení byla podána na stavební úřad v Dobrušce 1.9.2014. Po vydání rozhodnutí se rozběhne zpracování dokumentace pro stavební povolení a budou zahájena jednání s jednotlivými vlastníky a spoluvlastníky pozemků či staveb dotčených výstavbou poldru o jejich odkoupení. Suchá retenční nádrž je připravována již od roku 2001, kdy byla zpracována studie proveditelnosti výstavby původně plánované údolní nádrže. Po složitém a dlouhotrvajícím procesu posuzování vlivů stavby na životní prostředí (EIA) dospěly orgány ochrany přírody k závěru, že vhodnější variantou protipovodňového opatření v oblasti vodního toku Dědina je výstavba suché retenční nádrže (poldru). Jeho funkcí je zachycení povodňových průtoků a protipovodňová ochrana města Dobrušky a dalších sídel podél toku Dědiny až po soutok s Orlicí.

Poldr v Mělčanech bude schopen zachytit cca 3 159 000 m3 vody. Zatopená plocha bude při maximální kapacitě poldru tvořit území o rozloze 55 ha. Hráz poldru překonávající údolí o šířce přibližně 500 m bude vystavěna cca 3 km nad městem Dobruška v katastrálním území Mělčany.

Naše voda, ilustrační foto

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině