ČSO chce zlepšit podmínky vodních ptáků v mokřadech

Aktualizováno 9. prosince 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

mokřad milíčovské rybníky IMG_5874

Na ochranu, výzkum a udržitelné využívání mokřadů a jejich biodiverzity v ČR je zaměřen projekt ministerstva životního prostředí „Ochrana a udržitelný rozvoj mokřadů v ČR,“ za účasti České společnosti ornitologické (ČSO) Informoval o tom ředitel ČSO Zdeněk Vermouzek.

Cílem projektu je podle něj zjištění současného stavu mokřadů ČR a zlepšení znalostí a povědomí veřejnosti o úloze a fungování mokřadů v krajině. Projekt věnuje náležitou pozornost i vybraným lidským aktivitám, které významným způsobem ovlivňují stav a funkci mokřadů a jejich existenci. Úkolem ornitologů je zjistit současný stav ptactva mokřadů Česka. „Na základě takto získané aktuální znalosti vybereme prioritní stanoviště, lokality a druhy, a navrhneme jejich účinnou ochranu,“ říká Katarína Slabeyová, koordinátorka projektu v ČSO.

Mokřady, mezi které řadíme rybníky, řeky, rašeliniště a mnohá další stanoviště vázaná na vodu, patří dlouhodobě mezi nejohroženější typy přírodě blízkého prostředí. Ptáci je využívají ke hnízdění, shromažďování před a během tahu, jako migrační zastávky i jako nocoviště či zimoviště. Spolu s mokřady je proto ohrožena i řada ptačích druhů, které jsou na toto prostředí vázané. Celkově různé druhy mokřadů hostí až 29% druhového bohatství našeho ptactva.

Podle Vermouzka patří ochrana mokřadů jako unikátního prostředí s výskytem významné bioty mezi dlouhodobé zájmy ČSO „Našim hlavním cílem je zlepšení stavu hnízdišť a pohnízdních shromaždišť vodních ptáků,“ dodává.

Součástí projektu bude i propagace výsledků popularizační formou. Specificky na děti a mládež budou zaměřeny prezentace pro učitele a metodické a pracovní listy.

Výstupy projektu budou nejen zpráva o stavu vybraných druhů vodních a mokřadních ptáků dle přílohy dohody AEWA a CMS (odhad početnosti, trendy, klíčové lokality) a strategie ochrany vybraných druhů mokřadních ptáků, ale také doporučení pro management a udržitelné využívání mokřadů. Informace získané během projektu budou shrnuty ve společné publikaci o stavu mokřadů ČR, do které přispějí všichni projektoví partneři.

Kromě ČSO jsou dalšími partnerskými institucemi ENKI, o.p.s., Norská agentura životního prostředí, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., a Beleco.

Projekt je financován z norského finančního mechanizmu (Norway Grants) a finančního mechanizmu Evropského hospodářského společenství (EEA Grants) a významným cílem projektu je i prohloubení bilaterální spolupráce mezi Českou republikou a Norskem.

Projekt „Ochrana a udržitelný rozvoj mokřadů v ČR“ poběží do 30. 4. 2016. Více informací o projektu naleznete také na stránkách mzp.cz a wetlands.cz.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství