Ochrana půdy v nedohlednu

2. července 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

povodeň - pole - IMG_3267

Řešení otázky ochrany zemědělského půdního fondu se opět odsunulo. Jak totiž připomíná týdeník Zemědělec, vláda v demisi na dva měsíce přerušila jednání o novele zákona, který se zabývá touto problematikou.

Návrh zákona, který připravilo ministerstvo životního prostředí, navrhoval zpřesnit povinnosti vlastníků a nájemců zemědělské půdy, stanovit povinnosti při zajištění protierozní ochrany půdy a upravit systém hodnocení znečištění půdy škodlivými látkami. Novela měla uložit opatření k nápravě nebo uchování dat o kvalitě půdy. Reagovala i na přijatou strategii a projednávanou rámcovou směrnici EU pro ochranu půdy a na české právní prostředí, například na katastrální zákon, zákon o zemědělství nebo stavební zákon.

Norma také upravovala kompetence orgánů ochrany zemědělského půdního fondu. Například měla snížit administrativní i finanční zátěž tím, že zruší jeden stupeň státní správy, a to správu vykonávanou pověřenými obecními úřady. Návrh řešil i pokuty za porušení zákona. Pokuta by se měla pohybovat do deseti milionů korun. Pokuty, které by udělila inspekce, by šly do rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR, pokuty udělené obecním úřadem s rozšířenou působností by se dělily rovnoměrně mezi obec a státní fond. Zákon je účinný od roku 1992, zásadněji byl novelizován před třemi lety, kdy se zavedlo podstatné navýšení odvodů za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu. To bylo jedním z nástrojů k řešení dopadů zvýšení cen energie zapříčiněné nárůstem produkované elektřiny z obnovitelných zdrojů. Touto poslední novelizací se upravila pouze výše odvodů a jejich alokace.

Senát pak schválil vládní novelu, která počítá v návaznosti na předpisy EU s vypracováním národního programu ochrany a reprodukce genetických zdrojů lesních dřevin. Umožnit má také vznik národní banky, která by uchovávala semena a kultury lesních stromů pro jejich reprodukci. Banku má provozovat Ústav pro hospodářskou úpravu lesů v Brandýse nad Labem, který bude také koordinátorem programu. Národní program ochrany má do půl roku od účinnosti novely připravit ministerstvo zemědělství ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí. Provádění programu, jehož součástí bude kromě provozování banky také shromažďování genetických zdrojů, má stát do deseti milionů korun ročně. Část nákladů chce ministerstvo pokrýt ze zvýšených poplatků například za udělení nebo prodloužení licence k uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin do oběhu. Nově by měl žadatel za udělení licence zaplatit 1000 korun místo stokoruny, prodloužení licence má stát 500 korun.

Zdroj: Zemědělec

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině