Oceněné vodohospodářské stavby roku 2013: Hořovice – Červený potok

3. dubna 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

Hořovice

Také letos, při příležitosti oslav Světového dne vody, ocenil Svaz vodního hospodářství ČR (SVH ČR) společně se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) nejlepší vodohospodářské stavby roku 2013. Portál Naše voda vám je postupně představuje.

Dalším oceněným objektem v kategorii staveb sloužících k umělému vzdouvání, zadržování a usměrňování povrchových vod, ochraně před škodlivými účinky vod, úpravě vodních poměrů nebo jiným účelům sledovaným zákonem o vodách v podkategorii staveb s výší investičních nákladů pod 50 milionů korun, je projekt „Hořovice – Červený potok – ř. km 12,9 až 13,3 – ochrana proti vybřežování velkých vod“ (na ilustračním snímku). Investorem stavby byl státní podnik Povodí Vltavy, projektantem společnost Sweco Hydroprojekt a.s., a zhotovitelem stavby společnost Metrostav.

Hlavním cílem realizované stavby bylo zajištění dostatečné úrovně protipovodňové ochrany zástavby města Hořovice. Stupeň protipovodňové ochrany byl realizací stavby navýšen z průtoku Q10 na požadovaný průtok Q100. Realizovaná opatření spočívala v souboru různorodých technických opatření, která dohromady zajišťují stanovené cíle projektu. Jedná se zejména o provedení prohrábky dna koryta Červeného potoka, snížení nivelety přelivných hran u dvou historických spádových stupňů ve dně koryta. rozšíření koryta vodního toku a vybudování nových nábřežních zdí a zkapacitnění bezpečnostního přelivu z nádrže na mlýnském náhonu.

Stavba byla před jejím dokončením, v červnu 2013, zatížena povodňovým průtokem Q20 – Q50, který prokázal plnou funkčnost realizovaných opatření. Stavba byla spolufinancována z programu Prevence před povodněmi II.

Zdroj: SVH ČR, foto SVH ČR

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Voda a naše peněženka