Obec Sedlnice je již chráněna před dvacetiletou vodou

19. listopadu 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

Sedlnice POD protipovodně - po úpravě spádového stupně v ř.km 6,337 vodního toku Sedlnice (2)

Státní podnik Povodí Odry dokončil v minulých dnech investiční akci, kterou zvýšila dosavadní protipovodňovou ochranu obce Sedlnice na úroveň dvacetileté vody. Informoval o tom dnes obchodní ředitel Povodí Čestmír Vlček.

Cílem akce s názvem „Úprava Sedlnice, Sedlnice km 6,470 – 7,601“, která byla zahájena v červenci 2012, bylo zvýšení povodňové ochrany obce Sedlnice na úroveň dvacetileté vody (Q20), tedy zajištění bezškodného průtoku do objemu Qn = 57,2 m3/s. V rámci stavby byl rovněž rekonstruován balvanitý skluz, který nyní odolá i vodě stoleté.

Technické řešení úpravy toku spočívaly zejména v těchto opatřeních:

Ve zkapacitnění spádového stupně v ř. km 6,337, docíleného snížením přelivné hrany spádového stupně a vybudováním levobřežního bočního přelivu zaústěného obtokovým korytem pod spádový stupeň.

Ve spolupráci s obcí Sedlnice v návrhu dvou příčných profilů nových mostních objektů na místních komunikacích s kapacitou Q20. Jeden z mostů byl přesunut do jiného ř. km do přímého úseku vodního toku. Obec Sedlnice souběžně s úpravou toku vybudovala a uvedla do provozu dva nové mosty.

Ve zkapacitnění koryta vodního toku v místech ostrých meandrů vybudováním nového povodňového koryta.

Ve zkapacitnění koryta vodního toku v celé délce zájmového úseku formou rozšíření průtočnosti koryta, a to v úsecích souběhu s krajskou komunikací III/46432.

V přebudování zaústění silničních příkopů formou klasických výustních objektů se zpětnými klapkami.

Ve směrové úpravě osy vodního toku.

V probírce pobřežní zeleně a nové náhradní výsadbě.

Celkové náklady stavby dosáhly částky 39,125 milionu korun. Stavba byla realizována s finanční podporou Moravskoslezského kraje ve výši tří milionů korun, dodavatelem prací byla firma Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

Naše voda, foto: Povodí Odry

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině