Nová hráz chrání rybník Velký Váček před postupujícím meandrem řeky Odry

Aktualizováno 15. srpna 2013 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině , Rybářství a rybníkářství

odra

V národní přírodní rezervaci Polanská Niva byly dokončeny stavební práce na vodním díle Velký Váček, které ohrožoval postupující meandr řeky Odry. Oznámila to Markéta Benešová z Agentury ochrany přírody a krajiny.

Jedná se o největší a nejhodnotnější rybník v této národní přírodní rezervaci a současně o jeden z nejcennějších rybníků v chráněné krajinné oblasti Poodří. Investorem akce byla Agentura ochrany přírody a krajiny.

„Hrozilo, že se hráz rybníka protrhne a rybník zanikne. Byla proto vybudována hráz nová, která byla stabilizována štětovnicovou stěnou, aby odolala případné břehové erozi řeky Odry v budoucích desetiletích. Součástí stavby je i vypouštěcí zařízení, které umožňuje snadnou manipulaci s vodní hladinou. Pro bezproblémové slovení ryb bylo postaveno nové loviště a kádiště. V neposlední řadě byla rekonstruována i společná hráz s rybníkem Velký Budní, která již stěží udržela vodu,“ vypočítává Lenka Sovíková  z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Poodří a krajského střediska Ostrava.

Při rekonstrukci hrází bylo nutné odstranit i část podemletých náletových dřevin, které hrozily vyvrácením. Po rozšíření a zpevnění hrází byla vysazeny stromy pocházející z regionu. Lípy, duby, habry, jasany a jilmy vypěstované v lokálních podmínkách tak nyní přispívají k druhové rozmanitosti místa.

V rybníku Velký Váček se vyskytují vzácná rostlinná společenstva letněného dna a ponořených vodních rostlin s velkými listy, která jsou současně i předmětem ochrany evropsky významné lokality Poodří. Rostou tu kriticky ohrožené druhy rostlin nepukalka plovoucí, řečanka menší a kotvice plovoucí, rozmnožuje se tu několik druhů obojživelníků, především kuňka obecná, ale například také rosnička zelená, skokan skřehotavý či skokan zelený. Z chráněných vodních ptáků zde žijí například potápka malá, potápka roháč, bukáček malý či moták pochop. Pro potravu sem zalétá nejen čáp bílý ale i čáp černý.

V současné době je vodní dílo v ročním zkušebním provozu, aby se ověřila jeho plná funkčnost a spolehlivost. Poté bude zkolaudováno.

Naše voda, foto: AOPK

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství