Neratovice připravují protipovodňová opatření

30. listopadu 2017 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Přehrady a vodní díla

přívoz - krajina kanál Hořín - IMG_5830

Po povodni v roce 2013 bylo zahájeno jednání o možném vybudování souboru protipovodňových opatření chránících před povodní občany a majetek na území města Neratovice, obce Libiš a areálu společnosti Spolana a.s. Připomíná to Mělnický deník.

„Nejprve byly jako nezbytné podklady pro projednání možnosti budoucího zařazení „Záměru“ do připravované IV. etapy Programu protipovodňové prevence MZe ČR zpracovány v roce 2014 Studie proveditelnosti, oponentura Fakulty stavební ČVUT a „Riziková analýza“. „Navrhovaná opatření zahrnují vybudování protipovodňové linie v celkové délce 9 848 m (zemní hráze 2 467 m a betonové zídky 6 937 m) v katastrálním území Neratovice, Libiš a Mlékojedy,“ vysvětluje starostka Neratovic Lenka Mrzílková.

Na základě zpracovaných dokumentů a následných jednání na Povodí Labe, s. p. a na MZe ČR schválili účastníci další pokračování přípravy zpracováním Oznámení „Záměru“ o posuzování vlivů na životní zahrnující zpracování modelů proudění podzemních a povrchových vod a posouzení vlivu záměru na zákonem chráněné zájmy ochrany přírody – biologické hodnocení a „Naturové hodnocení“, které byly dokončeny v tomto roce. Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje poté rozhodl dne 25. 9. 2017 na základě provedeného zjišťovacího řízení, že záměr „PPO Neratovicko“ nemá významný vliv na životní prostředí a řízení tím bylo úspěšně ukončeno.

Na společném jednání dne 7. 11. 2017 bylo domluveno pokračování příprav směřujících k vydání územního rozhodnutí zpracováním projektové dokumentace k územnímu řízení včetně hydrogeologického průzkumu a související inženýrské činnosti, které mají dostatečně ověřit realizovatelnost „Projektu“ pro předpokládaného budoucího investora – státní podnik Povodí Labe. Na pořízení nezbytných dokumentů byla opět domluvena finanční spoluúčast jednotlivých účastníků v poměru město Neratovice 19,5%, obec Libiš 10,5% a Spolana a. s. 70,0%. Zásadní součástí dalších příprav však bude projednání souhlasu vlastníků s umístěním hrází na cizích pozemcích, který bude podmínkou jejich vybudování. Projednání smlouvy o dalším spolufinancování příprav stavby bude předloženo po obdržení návrhu smlouvy na nejbližší jednání zastupitelstva města.

Zdroj: Mělnický deník, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová (přívoz kanál Hořín na Mělnicku)

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině