Nárůst poplatků za podzemní vodu zdraží vodné i stočné

Aktualizováno 27. dubna 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

ČOV HK - čištění vody - IMG_3891

Plánované až desetinásobné navýšení poplatků za objem vypouštěných odpadních vod spolu se zpřísněním limitů znečištění vod může skokově zvýšit pro spotřebitele ceny vodného a stočného o 7 až 15 procent.

Zdůraznil to dnes na setkání Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) s novináři člen představenstva SOVAK ČR Ondřej Beneš. Česká republika je přitom podle Beneše již v současné době špičce zpoplatnění za vypouštěné odpadní vody mezi novými členskými státy EU. „Připomeňme, že právě nastavení vhodné meze zpoplatnění a sazby za vypouštěné množství znečištění bylo a je motivačním faktorem pro zajištění kvality čištění odpadních vod a není možné ho zařazovat mezi mandatorní příjmovou kapitolu rozpočtu. I proto je důležité srovnat současnou úroveň poplatků s okolními státy EU. Sdružení SOVAK ČR proto zpracovalo porovnání, ze kterého je zřejmé, že se již nyní v regionu nacházíme na samé špici ve zpoplatnění a stát tak nesmyslně zatěžuje podnikatelské subjekty i občany. Navíc v zemích, jako je Francie či Velká Británie, vůbec institut zpoplatnění vypouštění neexistuje,“ uvedl Beneš.

Při podrobném pohledu na zdroje dusíkatého znečištění je zřejmé, že v řadě lokalit je již minimální podíl bodových zdrojů (ČOV) na celkovém znečištění oproti plošným zdrojům (zejména zemědělství). Například u vodárenské nádrže Švihov tak představují plošné zdroje více jak 80 % z celkového zatížení ukazatelem dusík. Vzhledem k nedosažitelnosti limitů tak nyní dojde k pouhému zvýšení poplatků bez stimulu k zlepšení současného stavu.

Nutné je vnímat i to, že celkový objem vyčištěných odpadních vod výrazně ročně kolísá v závislosti na množství a intenzitě srážek, kdy jsou dešťové vody z větší části odkanalizovány a čištěny s vodami odpadními. I proto je velmi těžko akceptovatelné navýšení takto variabilního zpoplatnění, které při vlastním procesu čištění již samo navyšuje provozní náklady, které opět ponese konečný zákazník. „Pokud budeme pracovat s 10násobným navýšením poplatku za objem vypouštěných odpadních vod a zvýšením sazeb za vybrané indikátory, tak opět pracujeme s plošným navýšením stočného o 7-15 procent. A to není do cen zatím promítnut další deklarovaný záměr Ministerstva životního prostředí zpoplatnit i odlehčované dešťové vody, které nejsou dle aktuální podoby zákona č. 254/2001 Sb. řazeny mezi vody odpadní a nejsou tedy zatím zpoplatněny,“ konstatoval Beneš.

Podle SOVAK ČR je zřetelné, že jakékoliv návrhy pro zvýšení poplatku objemového či koncentračního jsou pouze další snahou o navýšení rozpočtu Státního fondu životního prostředí namísto snahy o dosažení maximální kvality vypouštěných vyčištěných odpadních vod. Zde je více než dostatečnou současná regulace, která je prováděna vodoprávními úřady nastavením přípustných limitů kvality vypouštěných odpadních vod. V rámci EU jsou tyto limity zpřísněné díky zařazení do tzv. „citlivého území“ a dále vnitřní legislativou (níže uváděné nařízení vlády č. 61/2003 Sb.) jsou dále sníženy oproti základní hladině, stanovené Směrnicí 271/91/EHS.

To vše za situace, kdy v novém programovém období dochází ke zcela zásadnímu snížení dostupných prostředků v Operačním programu životního prostředí (OPŽP) oproti předchozímu období o 75 procent v oblasti vodního hospodářství (osa 1.1 a 1.2 – 12 mld. Kč).

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace