Na Zlínsku se z kanalizační vody ročně odstraní 527 tun tuhého odpadu

24. března 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

kanalizace tuky MOVO

Moravská vodárenská a.s. (MOVO) odstranila za rok 2016 z odpadní vody celkem 527 tun tuhého odpadu. Informovala o tom dnes mluvčí MOVO Markéta Bártová s tím, že největším rizikem pro vznik ucpávky a následné možné havárie na kanalizaci jsou tuky, které vylévají lidé do odpadu.

Jen v roce 2016 zachytily čistírny odpadních vod celkem 23 tun tukového odpadu. „Použité tuky a oleje patří do speciálních kontejnerů nebo do sběrných dvorů. Pak mohou být recyklovány a dají se využít při výrobě energie, jako paliva nebo například i při výrobě kosmetiky. Rozhodně nepatří do kanalizace“, říká předseda představenstva společnosti VaK Zlín Svatopluk Březík a dodává, že investice do rekonstrukcí kanalizačního potrubí v roce 2017 dosáhnou 13 milionů korun.

Sražený tuk uvnitř potrubí často vytvoří velmi odolnou ucpávku a prakticky ho zneprůchodní. Vzniklé hroudy tuku ve stokách poškozují a ucpávají kanalizační čerpadla. Tuk se také nalepuje na stěny trubek a především u betonových trub nastává chemická reakce a vzniklé kyseliny urychlují korozi stěny trouby. Nejvíce tuky ucpávají kanalizační přípojky nebo uliční stoky u bytových domů, případně u restaurací, vývařoven či jídelen – u novostaveb a při rekonstrukcích těchto typů objektů je nyní již povinností instalovat na vnitřní kanalizaci tzv. odlučovač tuků. Počet objektů bez těchto filtrů na Zlínsku, ale i v rámci celé ČR, stále převažuje.  Tukové ucpávky se odstraňují kanalizačními vozy se speciálními tryskami tlakovou vodou nebo řetězovou frézou. „Za rok 2016 bylo celkově z čistíren odvezeno celkem 576 tun odpadu. Z toho tvořilo 402 tun odpad z lapáků písku, 151 tun odpad z česlí (shrabky) a 23 tun tuky z lapáku tuků. Dále bylo odvezeno celkem 6 949 tun vylisovaných kalů“, říká provozně technický ředitel MOVO Vladimír Vašička.

Odpady z lapáků písku, z česlí a z lapáku tuků jsou ukládány na skládku.  Vylisovaný kal je ukládán na zemědělskou půdu, nebo je používán v kompostárně na výrobu substrátu. Aby bylo možné odpad uložit na skládku, musí se před tím speciálně upravit. „K částečné hygienizaci shrabků se používá vápenný hydrát. Jeho spotřeba za rok 2016 byla 2 355 kg. K lepší odvodnitelnosti kalů se používá práškový flokulant a jeho spotřeba byla za rok 2016 celkem 11 181 kg.“, dodává Vašička. Do kanalizační sítě VAK Zlín je napojeno přes 22 tisíc kanalizačních přípojek a nelze je všechny průběžně sledovat, kontrolují se namátkově a pouze u vytipovaných odběratelů odpadních vod.

Obdobný problém jako u tuků se týká vlhčených ubrousků a jiných hygienických pomůcek.  Ulpívají v záhybech či kříženích stokové sítě a vytvářejí tak vysoce odolnou kompaktní masu. Důsledkem toho se snižuje průtok, zanášejí česle, ucpávají čerpadla a dochází k vyřazení nejrůznějších čidel měřící techniky.

Přestože MOVO a.s. neprovozuje „ztráty a nálezy“, v minulosti již několikrát peněženku včetně dokladů a peněz vrátila původnímu majiteli. Většinou se ale v kanalizaci nacházejí nepotřebné věci, jako jsou větve, tráva nebo zbytky materiálů ze staveb. Za kuriozity nalezené v kanalizaci nebo v přítoku na čističku jsou považovány kočárek, náprava osobního automobilu nebo při povodňových stavech i živé ryby. Výjimkou ovšem nejsou ani uhynulá zvířata.

Naše voda, dokumentární foto MOVO (zbytku tuků v kanalizaci)

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace