Na severu Čech probíhají další rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury

8. listopadu 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

ČOV HradčanyDSC09416

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Lomu na Mostecku a čistírny odpadních vod v Hoštce na Litoměřickou jsou další investiční akce, které provádí v současné době Severočeská vodárenská společnost (SVS). Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Důvodem rekonstrukci historické kanalizace a vodovodu v Lomu na Havlíčkově náměstí je skutečnost, jak prokázala kamerová prohlídka, že stávající betonová kanalizace z roku 1928 o vnitřním průměru 300 mm je zkorodovaná, popraskaná a s kavernami. Také litinový vodovodní řad o vnitřním průměru 60 a 80 mm pochází z roku 1928. Vyznačuje se vysokou inkrustací. SVS proto rozhodla o rekonstrukci kanalizace i vodovodu. V rámci investiční akce SVS bude pro kanalizaci použita kamenina vnitřního průměru 300 mm v délce 97 metrů. Pro vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu o průměru 90 mm v délce 197 metrů. Přepojeno bude také všech 21 stávajících vodovodních a 10 kanalizačních přípojek. Rekonstrukce bude provedena zčásti v souběhu vodovodu s kanalizací v otevřeném paženém výkopu, zčásti v samostatném paženém výkopu a zčásti bezvýkopovou technologií.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 30. září 2013 zhotoviteli. Po vytyčení inženýrských sítí, zřízení dopravního značení a zajištění výkopových povolení započaly vlastní výkopové práce.  Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 18. prosince 2013.

Stávající mechanicko-biologická čistírna odpadních vod (ČOV) v Hoštce byla projektována na znečištění 1 330 EO (ekvivalentních obyvatel). V současnosti zpracovává odpadní vody v objemu 1 211 EO, takže ještě je pod projektovanými hodnotami látkového a hydraulického zatížení. Její technologie je však – kromě strojních česlí z roku 2007 – zastaralá a zkorodovaná. Původně byla chybně navržena, s poddimenzovanou dosazovací nádrží, proto za dešťů docházelo k úniku kalu do odtoku.

V rámci investiční akce SVS dojde proto ke zvýšení kapacity ČOV až na 1701 EO. ČOV bude po rekonstrukci mechanicko-biologická, s vybudovanými dvěma paralelními čistírenskými linkami, které budou obsahovat denitrifikaci, nitrifikaci s jemnobublinnou aerací, s externí oddělenou interní recirkulací. Dále se počítá s kalovou linkou přiřazenou k začátku čistírenských linek. Kalová linka má dva stupně – ke gravitačnímu zahušťování a k provoznímu uskladnění. V provozním objektu bude umístěna dmychárna. Součástí stavby jsou nové kabelové rozvody – osvětlení, větrání, topení.  ČOV bude zpracovávat jen odpadní vody přiváděné kanalizací a nepočítá se s dovozy na ČOV.

V současné době byl dokončen podkladový beton základové desky a zahájena montáž výztuže, dále byl dokončen obtok ČOV a zahájeny stavební práce na provozním objektu (vybourání oken a obkladů). Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. ledna 2014.

Naše voda, foto SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace