Na co se vztahuje vyhláška o použití kalů na zemědělské půdě?

13. ledna 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

odpadní voda kaly - IMG_6256

Portál enviprofi.cz zveřejnil další ze seriálu odpovědí na otázky týkající se praktické aplikace nedávno přijaté legislativy. Tentokrát jde o kaly z průmyslových čistíren odpadních vod.

Dotaz:

1.ledna 2017 nabyla účinnost Vyhláška č.437/2016 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě atd…. Chtěla jsem se zeptat, zda se tato vyhláška vztahuje i na kaly vznikající z průmyslových čistíren odpadních vod (zejména v oblasti dočasného ukládání kalů a rozbory kalů), dle katalogu odpadů pod kódy: 13 05 02, 13 05 03 a 19 08 13?

Odpověď:

Vyhláška se vztahuje na to, co je definováno pod pojmem „kal“ podle § 32 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech:

  1. kal z čistíren odpadních vod zpracovávajících městské odpadní vody nebo odpadní vody z domácností a z jiných čistíren odpadních vod, které zpracovávají odpadní vody stejného složení jako městské odpadní vody a odpadní vody z domácností, a to i v případě, že čistírny odpadních vod zpracovávají také biologicky rozložitelné odpady na základě rozhodnutí krajského úřadu, kterým je udělen souhlas k provozování zařízení pro nakládání s odpady a s jeho provozním řádem, nebo biologicky rozložitelné odpady spadající do působnosti nařízení o vedlejších produktech živočišného původu6) ,
  2. kal ze septiků sloužících k čištění odpadních vod z domácností před jejich vypouštěním do vod povrchových nebo podzemních,
  3. kal z čistíren odpadních vod zpracovávajících odpadní vody a materiály, které svými vlastnostmi odpovídají odpadním vodám a materiálům podle bodu 1, zejména odpadní vody a materiály, které mají původ v potravinářském průmyslu a zemědělství,

Na kaly vznikající z průmyslových čistíren odpadních vod se tedy vyhláška nevztahuje.

Zdroj: www.enviprofi.cz, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace