Na Mohelnici skončila protipovodňová a revitalizační opatření

25. února 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

Mohelnice - revitalizace - Povodí Odry

Státní podnik Povodí Odry dokončil revitalizaci vodního toku Mohelnice v Raškovicích, jejímž cílem bylo ochránit místní zástavbu před velkou vodou a vodní erozí. Informovala o tom dnes Kateřina Šreková z Povodí Odry.

Vodní tok Mohelnice je levostranným přítokem řeky Morávky, do níž ústí na území obce Raškovice.  V minulosti byly na řece vybudovány spádové objekty, které stabilizují koryto řeky a tím chrání okolní zástavbu proti účinkům velkých vod a vodní erozi. Po letech provozu bylo ale nutné spádové objekty na Mohelnici obnovit. Stavební práce přitom probíhaly na dvou spádových objektech, a to pod a nad silničním mostem v Raškovicích. Konkrétně na nízkém stupni bez migrační rampy v km 0,211 a vyšším stupni v km 0,331 s rybí migrační rampou.

„Rekonstrukce spádových objektů spočívala ve vybourání celé poškozené části a vybudování nové železobetonové konstrukce, která byla obložena lomovým kamenem. Kameny v přelivné části spádového objektu byly k betonové konstrukci kotveny pomocí sklolaminátových tyčí. Dno vývaru tvoří zához z lomového kamene s prolitím betonem tak, aby od vrchní plochy kamene zůstalo 200 mm bez prolití jako možný úkryt pro ryby a vodní živočichy. Vývar je ukončen závěrným prahem, který je tvořen železobetonovou konstrukcí, a stejně jako samotný spádový objekt je obložen lomovým kamenem. Ve střední části prahu je vytvořena kyneta umožňující soustředěný odtok z vývaru stupně,“ vysvětluje úpravu toku Jiří Mojžíšek z investičního odboru státního podniku Povodí Odry a dodává: „U spádového objektu stupeň č. 1 byla pro migrační prostupnost provedena ve střední části stupně kyneta umožňující soustředěný průtok. Kyneta má šířku 3 m a hloubku 0,35 m. U spádového objektu stupeň č. 2 byla u pravého břehu vybudována migrační rampa. Rampa je tvořena betonovou deskou, nad kterou je proveden podklad z betonu, do kterého byly zapuštěny kameny na štět tvořící dno rampy. Rampa je rozdělena do podélných sekcí oddělených přepážkami z větších kamenů, které zajišťují vzdutí hladiny.“

Stavební náklady na tyto dva spádové objekty jsou 5,479 mil. Kč bez DPH, z toho 3 mil. Kč bez DPH poskytl jako dotaci ze svého rozpočtu Moravskoslezský kraj.

Naše voda, foto revitalizovaný tok: Povodí Odry

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství