Na čtvrtině profilů v Povodí Labe jsou průtoky na hranici kategorie sucha

10. srpna 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

Labe málo vody - IMG_8023

Průtok Q355, což je ukazatel pro sucho, byl včera na území ve správě státního podniku Povodí Labe podkročen celkem ve 29 profilech ze 120 sledovaných. Vyplývá to ze zprávy o hydrologické situaci na území Povodí Labe, kterou podnik zveřejnil na svých webových stránkách.

Labe pod soutokem s Vltavou má vodnost mírně vyšší, vlivem relativně vyššího odtoku z Vltavské kaskády (odtok z VD Vrané je 70 m 3 .s-1 ), průtok se zde pohybuje na úrovni Q300.  Velikost průtoků na vodních tocích se k 9. srpnu pohyboval nejčastěji na úrovni 15 až 43 %, respektive v Labi pod soutokem s Vltavou na úrovni 61 % dlouhodobého srpnového normálu.

Na všech nádržích probíhají manipulace v souladu se schválenými manipulačními řády a v závislosti na aktuální hydrologické situaci. Zaplněnost zásobních prostorů se pohybuje v rozmezí 86 – 100 %, s výjimkou VD Pařížov, kde zaplněnost nádrže aktuálně dosáhla 45 %, na třech nádržích je zásobní prostor zaplněn zcela. Tam, kde to umožňují manipulační řády a kde byla příznivá hydrologická situace, došlo, s přihlédnutím k rizikům výskytu případné povodňové situace, k zaplnění i části ochranných prostorů nádrží tak, aby disponibilní objem vody pro dotaci minimálních zůstatkových průtoků byl pokud možno co největší. Průtok v Labi v Opatovickém uzlu je v současnosti dotován z VD Rozkoš v množství 3 m 3 .s-1.

Povodí Labe, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině