MŽP, byť s výhradami, souhlasí s výstavbou nádrže Nové Heřmínovy

22. února 2012 | Rubrika: Přehrady a vodní díla , Prevence povodní, voda v krajině

povoden-vysoka-hladina-328x184

Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP) vydalo souhlasné stanovisko k posouzení vlivů nádrže Nové Heřminovy a souvisejících opatření na životní prostředí (tzv. „stanovisko EIA“). Portálu Naše voda to dnes potvrdila mluvčí MŽP Michaela Jendeková. Jde o vybudování souboru opatření na snížení povodňových rizik v povodí horního toku řeky Opavy s využitím přírodě blízkých povodňových opatření. Záměr je rozdělen do několika prostorových a funkčních částí: výstavba ochranné nádrže Nové Heřminovy, protipovodňová opatření na vodních tocích v úseku Kunov– Nové Heřminovy – Krnov; náhradní výstavba; dopravní obslužnost a infrastruktura; přeložka silnice I/45 v obci Nové Heřminovy.

Ministerstvo v průběhu procesu posuzování EIA podle Jendekové vyhodnocovalo obsah veškerých obdržených připomínek a dalších podkladů, které následně zohlednilo ve stanovisku EIA.V procesu EIA obdrželo ministerstvo vyjádření, připomínky a podněty z řad dotčených obcí, dotčených úřadů a veřejnosti (občanských sdružení) a rovněž Polské republiky jako dotčeného státu. „Na základě předložených podkladů,všech obdržených vyjádření, veřejného projednání, mezistátních konzultací a souvisejících informací v procesu posuzování vlivů tohoto záměru na životní prostředí a veřejné zdraví stanovilo ministerstvo ve stanovisku EIA 48 podmínek, za kterých lze záměr považovat za akceptovatelný, a to pro jednotlivé fáze realizace záměru. Podmínky se týkají zejména oblasti ochrany obyvatelstva, ochrany ovzduší, ochrany proti hluku, ochrany povrchové a podzemní vody, ochrany fauny, flóry a ekosystémů, ochrany horninového prostředí a ochrany přírodních zdrojů,“ uvedla mluvčí.

Vydané stanovisko je jedním z nezbytných odborných podkladů pro následné správní úřady, v jejichž pravomoci je vydat povolující rozhodnutí (např. územní rozhodnutí, stavební povolení a další), nejde tedy o rozhodnutí o realizaci či nerealizaci záměru. Povolující úřady (např.příslušný stavební úřad a další) jsou povinny podmínky ze stanoviska EIA převzít do svého rozhodnutí. V případě, že tak u některé podmínky ze stanoviska EIA neučiní, musí tuto skutečnostřádně odůvodnit.

Úplné znění stanoviska EIA lze nalézt v Informačním systému EIA, na adrese http://www.mzp.cz/eia, pod kódem záměru MZP291.

Naše voda

Související rubriky: Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Statistiky a kauzy