Co lze stavět v aktivních zónách záplavového území?

23. října 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

domy u vody - IMG_3350

Portál enviprofi.cz zveřejnil další z odpovědí na jeden z nejčastějších dotazů týkající se staveb v záplavových oblastech. Již tradičně odpovídá expertka Veronika Vytejčková.

Dotaz: Lze zobecnit spojení uvedené v § 67 odst. 1 vodního zákona a říci, která opatření minimalizují vliv stavby na povodňové průtoky?

Odpověď:

V aktivní zóně záplavového území lze umisťovat, povolovat a provádět pouze stavby taxativně uvedené v § 67 odst. 1 vodního zákona, a to při současném splnění podmínky, že budou provedena opatření, která minimalizují vliv na povodňové průtoky.

Vhodnost konkrétních opatření minimalizujících vliv stavby na povodňové průtoky je třeba posuzovat ad hoc v rámci vedených správních řízení, v tomto ohledu nelze podat obecný výklad. Realizace stavby podle našeho názoru nicméně nesmí v prvé řadě ovlivnit rozsah stanovené aktivní zóny záplavového území a musí respektovat podmínky, které byly pro aktivní zónu záplavového území při jejím stanovení zakotveny.

Ovlivnění směru a rychlosti proudění i hloubek vody při povodňových průtocích stavbou by mělo být v rámci vedeného správního řízení zdokumentováno hydraulickým výpočtem a na jeho základě by měla být zvolena negativní vliv minimalizující opatření (ta mohou spočívat například ve změně tvaru stavby, zřízení ochranných usměrňujících hrázek apod.). V tomto kontextu je třeba také zdůraznit nutnost zapojení vlastníků opatřeními potenciálně dotčených nemovitostí do vedeného správního řízení.

Zdroj: www.enviprofi.cz, ilustrační foto naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině