LXIV. výzva pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí

17. února 2015 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Podnikání s vodou a zákony

271220143513

Agentura ochrany přírody a krajiny zveřejnila LXIV. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí. Ta je mimo jiné zaměřena na oblast Optimalizace vodního režimu krajiny nebo Podporu biodiverzity.

Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 6 jsou přijímány od 2. února do 19. března 2015.

Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 6 jsou přijímány od 2. února do 19. března 2015 v následujících oblastech podpory:

Oblast podpory 6.2 – Podpora biodiverzity (Budou podpořena pouze opatření na zprůchodnění migračních bariér a výstavbu rybích přechodů.)

Oblast podpory 6.3 – Obnova krajinných struktur (Budou podpořena pouze opatření zaměřená na výsadby. Následná péče nebude hrazena.)

Oblast podpory 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny (Podporu až 100 % mohou získat pouze projekty na revitalizaci vodních toků, říčních ramen, tvorbu nebo obnovu mokřadů a tůní (tj. projekty, které získají 20 bodů za technické kritérium Typ opatření). Projekty budování a obnovy malých vodních nádrží lze podpořit pouze v případě, že získají minimálně 30 bodů z technicko –ekologického hodnocení. Finanční účast příjemce podpory na spolufinancování projektu budování a obnova malých vodních nádrží neobsažených v plánech oblastí povodí – min. 30 % z celkových způsobilých výdajů.)

Oblast podpory 6.6 – Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je pro prioritní osu 6 ve výši celkem 450 milionů Kč (z toho na oblast podpory 6.2 ve výši 20 mil. Kč, na oblast podpory 6.3 ve výši 30 mil. Kč, na oblast podpory 6.4 ve výši celkem 200 mil. Kč, na oblast podpory 6.6 ve výši 200 mil. Kč).

Text výzvy, hodnotící kritéria a všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP v sekci Dokumenty ke stažení.

Regionální pracoviště a konzultační místa AOPK ČR v návaznosti na změnu struktury organizace:

Vzhledem ke změně organizační struktury AOPK ČR a adres pro podávání písemných žádostí upozorňujeme žadatele, kteří se chystají podávat nebo konzultovat žádost o podporu v PO 6, na nové adresy regionálních pracovišť, která jsou kontaktním místem pro podávání písemností, a adresy pro konzultace žádostí. Doporučujeme žadatelům, kteří mají zájem o konzultace žádosti, aby se předem telefonicky nebo e-mailem spojili s pracovníkem příslušného pracoviště.

Adresy a telefonické kontakty jednotlivých pracovišť jsou uvedeny v tabulce.

Zdroj: AOPK, MŽP

 

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství