Lesy obnovily vodní nádrž u Záříčí. Ochrání vzácné obojživelníky

20. ledna 2013 | Rubrika: Přehrady a vodní díla , Prevence povodní, voda v krajině

rybník Stařina v lužních klesích u Zářičí foto Lesy ČR

Podnik Lesy ČR dokončil rekonstrukci vodní nádrže Stařina v lužních lesích u Zářičí na Kroměřížsku, která ochrání tamní vzácné obojživelníky. Oznámil to mluvčí lesů Zbyněk Boublík s tím, že obnova lesního rybníku stála 2,2 miliony korun.

V okolí vodní nádrže Stařina se vyskytuje řada obojživelníků, včetně silně ohrožených druhů – čolka obecného a skokana štíhlého. Realizací projektu se podařilo nejen podpořit biotop těchto vzácných druhů obojživelníků, ale vytvořit vhodné podmínky i pro ostatní četné organismy vázané na mokřadní a vodní prostředí.

V průběhu náročné rekonstrukce došlo k vyčištění dna od zaneseného sedimentu, renovaci nápustního objektu, vyřešení komplikací s odtokem vody a vybudování osmi vodních tůní a dvou izolovaných mokřadů oddělených zemní hrázkou. Stavební práce probíhaly pouze v podzimním a zimním období, aby nedošlo k narušení procesu rozmnožování obojživelníků. V některých případech byly populace vodních organismů dočasně transferovány do okolních vodních nádrží. Veškeré práce probíhaly v úzké součinnosti s pověřeným pracovníkem ochrany přírody.

Vodní nádrž Stařina, napájená vodou z toku Malá Bečva, je součástí evropsky významné lokality Morava – Chropyňský luh a rozkládá se na ploše o velikosti 11 510 m². Kromě obojživelníků a dalších vodních organismů tu lze spatřit vzácné motýly ohniváčka černočárného a modráska bahenního. Ze vzácnějších dřevin zde roste jasan úzkolistý, topol černý a jilm vaz, z bylin například kotvice plovoucí. Z ptáků se zde vyskytují vedle druhů vázaných na vodní prostředí také například krutihlav obecný, ťuhýk obecný a šedý. Objevuje se tu občas i bobr evropský. V lokalitě se vyskytuje i řada dalších zajímavých a vzácných druhů rostlin a živočichů.

Naše voda

Související rubriky: Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině