Lesy ČR zlepšily protipovodňovou ochranu Železného Brodu

Aktualizováno 6. února 2013 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

Žernovnik - foto Lesy ČR

Státní podnik Lesy dokončil za více než 17 milionů korun sérii protipovodňových opatření na vodním toku Žernovník. Podařilo se tak stabilizovat koryto toku a celkově zlepšit protipovodňovou ochranu více než šestitisícového města Železný Brod na Jablonecku.

Informoval o tom mluvčí podniku Zbyněk Boublík

Povodně v minulých letech na Žernovníku způsobily v minulosti nemalé škody. Například v místech, kde Žernovník protéká v bezprostřední blízkosti silnice první třídy číslo 10, byla narušena komunikace a to zejména v částech opevněných opěrnými zdmi. Povodně se negativně podepsaly i na stavu břehů koryta toku a následně docházelo k vymílání dna.

V zájmu zlepšení tohoto stavu nechaly Lesy ČR zpracovat projekt, na jehož základě byla provedena série protipovodňových opatření. Ta spočívá v instalaci kamenných příčných objektů do koryta a břehů toku kvůli jejich stabilizace. Pro zachycení splavenin slouží vybudovaná retenční přehrážka. V nově upravených místech koryta je nadále umožněna migrace vodní fauny. Úpravy respektují i stanovištní podmínky ohroženého rybího druhu vranky obecné a dalších druhů ryb. Rybí populaci v místě pracovníci Lesů ČR koncem loňského roku navíc podpořili vysazením nových jedinců.

Vodní tok Žernovník je pravostranným přítokem řeky Jizery, do které ústí v Železném Brodu. Dolní část toku, od soutoku s Jizerou po říční kilometr 1,275 je ve správě Povodí Labe s.p. Hradec Králové. Dále je již ve správě Lesů ČR, s.p. Žernovník má výrazný bystřinný charakter, který se projevuje především silnou erozní činností a následným posunem značného objemu splavenin.

Naše voda

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině