Lesy ČR spravují více než 39 tisíc kilometrů vodních toků

Aktualizováno 22. března 2013 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Prevence povodní, voda v krajině

Mnoho potoků obhospodařují Lesy ČR

Státní podnik Lesy ČR na území celé České republiky spravuje více než 39 tisíc kilometrů především drobných vodních toků. Jen v roce 2012 Lesy ČR vynaložily přes 700 milionů korun na zajištění správy vodních toků a na opatření na vodních tocích. Připomněl to u příležitosti Dne vody mluvčí lesů Zbyněk Boublík.

Podstatnou část vynaložených finančních prostředků představují náklady na odstranění povodňových škod z roku 2010, a dále náklady na protipovodňová opatření.

„Náklady Lesů ČR na výstavbu protipovodňových opatření, správu, opravy a udržování majetku souvisejícího s vodními toky představují částku 700 milionů Kč a v dalších letech se budou dále zvyšovat. Na investiční akce podnik v roce 2012 vynaložil částku 350 milionů korun a dalších 350 milionů korun na neinvestiční akce a činnosti související se správou vodních toků,“ podotýká ekonomický ředitel Lesů ČR Michal Gaube, pověřený současně řízením LČR.

Priorita LČR: ochrana obyvatel a majetků před povodněmi

Péči o vodní toky Lesy ČR zajišťují na území státu prostřednictvím šesti specializovaných pracovišť – správ toků. Hlavní práce spočívají v odstraňování povodňových škod a zajišťování výstavby nových protipovodňových opatření na vodních tocích. V rámci dalších opatření probíhají opravy vodohospodářského majetku či stabilizace koryt toků. Dochází též k vytváření retenčních prostorů pro zachycení splavenin a ostatních prvků k zadržování vody v krajině. Lesy ČR zajišťují také revitalizace v minulosti nevhodně upravených toků, výsadbu a péči o břehové porosty, zpracovávání odborných posudků a poradenskou činnost.

Světový den vody – lesy a voda jsou spjaty od nepaměti

V roce 1993 Valné shromáždění OSN vyhlásilo 22. březen jako Světový den vody. Les je z hydrologického pohledu rozhodujícím činitelem při zadržování vody v krajině, je zásobárnou vody. Působí jako důležitý činitel při zadržování srážek a má vliv na vyrovnávání odtoku vody z krajiny. Lesy ČR se svým hospodařením významně podílí na ovlivnění vodohospodářské funkce lesa, především vytvářením vhodné druhové skladby lesa s podílem melioračních a zpevňujících dřevin, šetrnými výchovnými a těžebními zásahy ve vztahu k lesním porostům i lesní půdě, optimálním rozmístěním lesní dopravní sítě a samozřejmě i správou vodních toků.

Snahou Lesů ČR je v rámci prováděných činností co největší měrou nejen napomáhat k zachování a zlepšování zdravého životního prostředí. V případě vodních toků nemají realizovaná opatření komerční charakter a jejich financování je umožněno díky efektivnímu, trvale udržitelnému hospodaření ve státních lesích.

Naše voda

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině