Lesy ČR dokončily úpravu Městeckého potoka ve Vojnově Městci

Aktualizováno 1. srpna 2012 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Prevence povodní, voda v krajině

hodně vody

Úspěšnou rekonstrukcí koryta toku Městeckého potoka provedenou státním podnikem Lesy České republiky (LČR) došlo až k dvojnásobnému zvýšení jeho průtočné kapacity. Informovaly o tom parlamentní listy.

Touto rekonstrukcí tak byla zvýšena ochrana obyvatel před případnými povodněmi a významně bylo sníženo riziko ohrožení přilehlých nemovitostí. Celkové náklady na realizaci tohoto opatření činily 2,9 milionů korun. Městys Vojnův Městec se nachází přibližně osm kilometrů jižně od města Hlinska, mezi Žďárem nad Sázavou a Ždírcem nad Dobravou. Městecký potok je pravostranným přítokem Doubravy a plocha jeho povodí činí bezmála 11,4 km2.

Koryto toku bylo v minulých letech upraveno nesouvislým srubovým opevněním a příčnými prahy z kulatiny. Tato úprava byla již dožilá, docházelo k silné břehové i dnové erozi a sedimentaci splavenin, která v řešené trase toku výrazně omezovala jeho kapacitu. Nová úprava v délce 523 metrů navazuje na již upravenou část z roku 2008. Kapacita koryta byla novou úpravou ze stávající pětileté vody zvýšena na dvacetiletou. Koryto bylo stabilizováno příčnými kamennými pasy a kamennými prahy. Podélné opevnění koryta je řešeno těžkou kamennou rovnaninou. Ve spodní části úpravy je koryto tvořeno složeným profilem pro převedení větších průtoků.V tomto místě LČR rovněž plánují vybudovat dřevěný altánek.

Zdroj: www.parlamentnilisty.cz

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině