LČR dokončily revitalizaci vodního toku Barovka

21. srpna 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Přehrady a vodní díla

LČR - IMG_20140604_122309

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) zdárně dořešil celkovou revitalizaci jednoho z úseků vodního toku Barovka u Libice nad Doubravou na Chotěbořsku v okrese Havlíčkův Brod v Kraji Vysočina. Informoval o tom dnes mluvčí LČR Zbyněk Boublík.

Kvůli v minulosti nevhodně provedeným technickým úpravám, které rovněž způsobily neprůchodnost toku pro ryby, bylo nutné Barovce vrátit její původní historickou tvář. Díky provedené revitalizaci se předmětný úsek, od soutoku Barovky s říčkou Doubravou až po most silnice II/344 spojující Chotěboř a Horní Bradlo, podařilo prodloužit z původních 310 na dnešních 380 metrů a obnovit tak možnost pro migraci ryb. Kromě LČR se na financování projektu v hodnotě 1,5 milionu korun podílela také Evropská unie a to v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Trasa nového koryta vychází z historických katastrálních map. V průběhu akce mimo jiné došlo k obnově přirozených meandrů, díky čemuž má dnes v příčném profilu koryto tvar mělké ploché misky.  V případě průchodu vyšších průtoků se tak voda rozlije na okolní přilehlé pozemky, které jsou k tomu určené. Podélný profil potoka je členitý a střídají se zde klidové a proudové úseky vyrovnávající dřívější nevhodně vedenou napřímenou trasu. Místy je koryto osazeno kameny, které brání vymílání dna. V místě zároveň vznikly dvě tůně – ty bude při vyšších průtocích napájet voda z koryta Barovky. Na březích pak podnik vysadil zeleň a dřeviny, například 149 listnatých stromů a 681 keřů. Státní lesy navíc výhledově  plánují posílit druhovou skladbu chráněných živočichů v této lokalitě.

Vodní tok Barovka je významným šestikilometrovým pravostranným přítokem řeky Doubravy;  plocha jeho povodí činí bezmála 10,5 km².

Naše voda, foto lokality: LČR

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství, Voda a naše peněženka