Lázně Luhačovice čeká největší proměna v historii

12. listopadu 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

Vizualizace_-_Společenský_dům

Známé moravské lázně Luhačovice navštívilo letos téměř 24 000 hostů, přes pět procent více než loni. Jedním z důvodů je podle představitelů lázní rozšíření možností léčby tamních pacientů.

Konkrétně navštívilo letos Lázně Luhačovice 23 939 hostů, což je oproti stejnému období loňského roku nárůst o 5,1 procenta. Pokud bychom chtěli tuto hodnotu vyjádřit početně, pak jde celkem o 1 164 hostů. Hlavním hodnotícím kriteriem byl počet pobytových dnů, které klienti v lázních strávili. Za uvedené období přitom došlo k poklesu o 12 058 pobytových dnů, což je vyjádřeno v procentech činí 5,45 procenta.

„Dosažené výsledky u komplexní lázeňské péče dospělých i dětí byly příznivě ovlivněny možností léčit nové indikace, které byly pro letošní rok se zdravotními pojišťovnami smluvně dohodnuty. Jednalo se především o léčbu pohybového aparátu a nemoci nervové u dospělých a nemoci kožní, trávicího ústrojí a onkologické u dětí,“ sdělil výkonný ředitel Lázní Luhačovice Jiří Dědek s tím, že rovněž snížení věkové hranice pro léčbu dětí s doprovodem z 5 let na 1,5 roku mělo kladný vliv na celkové výsledky. „V případě, že bychom neměli možnost tyto nové indikace léčit, byl by skutečný propad u dospělých téměř 40 procent. Dětská léčba je díky novým pravidlům na srovnatelné úrovni jako v loňském roce,“ dodal Dědek. Struktura českých návštěvníků Lázní Luhačovice je podle jeho slov vyrovnaná, polovinu tvořili klienti zdravotních pojišťoven a polovinu samoplátci. U zahraničních hostů byl zaznamenán nárůst hostů z Izraele a především ze sousedního Slovenska, kterých přibylo letos o celých 40 procent. Nadále se lázně těší oblibě návštěvníků z Rakouska, Německa a Ruska.

Aby si luhačovické lázně udržely svou oblibu mezi hosty i nadále, věnují se pečlivě modernizacím a úpravám areálu. V letošním roce byly investice směřovány především do rekonstrukce dětské léčebny Miramonti. „Jednalo se o rekonstrukci celkem 26 pokojů. Rekonstrukce byla dokončena na konci února 2013. První hosty tak dětská léčebna přivítala již na začátku března. Celkový rozpočet akce je 16 milionů korun. V současné době tak jsou všechny pokoje pro pobyty dětí s doprovodem zrekonstruovány a mají sociální zařízení na pokoji,“ přiblížil výkonný ředitel Dědek a dodal, že rekonstrukce byla provedena právě vzhledem k rostoucí poptávce po pobytech dětí s doprovodem s cílem přizpůsobit část ubytovací kapacity této klientele. Další novinkou v lázeňském provozu bylo zpřístupnění pramene Nový Jubilejní, který se nachází na Lázeňském náměstí mezi Společenským domem a vilou Alpská růže. Stalo se tak počátkem září a byl to opět po padesáti letech nově zpřístupněný pramen.

Velkou a zásadní investicí se však stává zásadní změna lázeňského areálu. Ta se týká zeleně a má být největší v celé jeho historii. Vedení Lázní Luhačovice ji koncepčně připravovalo již od roku 1992 a spolupracovali na ní odborníci z tuzemska i ze zahraničí. Celý projekt Revitalizace zeleně v lázeňském areálu Luhačovice je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí, tedy z prostředků Státního fondu životního prostředí České republiky a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Celkové výdaje projektu činí zhruba 27,8 milionu korun. Dotace ze státního fondu činí asi 3 miliony korun, z evropského pak přibližně 17 milionů. Celková výše dotace tedy činí 20 milionů korun. Z vlastních prostředků tak uhradí akciová společnost asi 7,8 milionu korun. „Káceny budou zejména stromy přestárlé a provozně nebezpečné, které ohrožují bezpečný pohyb návštěvníků. Řada stromů vykazuje špatný zdravotní stav se sníženou vitalitou a mnohé trpí houbovou infekcí. Některé stromy označují odborníci přímo za havarijní,“ řekl generální ředitel společnosti Lázně Luhačovice Eduard Bláha. Odstraněny budou i ty, jež svým charakterem neodpovídají významu místa a novým kompozičním záměrům. V rámci kácení bude odstraněna i celá dvouřadá alej podél řeky Šťávnice. Kácení bude doplněno i o ořezy větví a odlehčení korun u stávajících stromů. U některých keřů a keřových skupin bude proveden zmlazovací řez, u jiných dojde k jejich částečné plošné redukci.  „Projekt počítá s výsadbou zeleně, která početně výrazně převýší množství pokácených stromů a odstraněných keřů. Základní myšlenkou projektu je zprůhlednění parku a vytvoření stromových alejí podél hlavních pěších promenád. Nově pojatá zeleň bude sladěna s různorodou architekturou lázeňského středu. Jednotícím prvkem se stane alej říčky Šťávnice,“ sdělil generální ředitel Bláha.

Výpěstky budou vybírány v dostatečné velikosti a vysazovány v co možná nejkratším časovém horizontu. V lázeňském areálu se celkem vysadí 476 stromů, 15 290 keřů, 7 499 trvalek a bude ošetřeno 104 dřevin. Listnaté stromy budou vysazovány vzrostlé o velikosti obvodu kmene minimálně 14 až 16 centimetrů s výškou nasazení koruny 2 metrů. Významnější stromy, tvořící kostru kompozice, a stromy v aleji podél Šťávnice budou vysazovány ve velikosti výpěstku s obvodem kmínku 20 až 25 cm s výškou nasazení koruny 2,5 metru. Bude se jednat o zeleň se zvýšenými nároky na kvalitu. Stromy budou svým původem i celým obdobím života pocházet ze shodných klimatických oblastí jako jsou Luhačovice. Pro jednotnost vzhledu výsadeb bude také pravidlem, že stromy budou pocházet z jedné školky. Kulovité javory budou například od německých a nizozemských dodavatelů. „Většina nově vysazených stromů a keřů patří k dřevinám, které jsou nejen velmi kvalitní, ale nejsou běžně vysazovány. Mnohé z nich zdobí jen zámecké parky nebo botanické zahrady,“ doplnil výkonný ředitel Dědek.

Výrazným prvkem v jižní části parku bude alej červenolistých buků představujících sloupoví, které bude pokračováním kolonády směrem od kapličky k říčce Šťávnici. Alej tak propojí promenádu s lázeňskou kolonádou. V okolí Vily pod lipami a Alpská růže bude alpská architektura podpořena výsadbou borovice limby a horského smrku. „Nezapomněli jsme ani na japonskou zahradu u hotelu Jestřabí. Kompozice zde bude obnovena realizací ústřední plochy hrabaných písků, nad níž budou vytvořeny mimoúrovňové dřevěné lávky a pergoly s posezením. Vegetace bude doplněna o různé druhy keřových a stromkových javorů a v japonských chrámových parcích oblíbených kryptomérií, které odcloní prostor od rušné komunikace. Na okraji travnatých ploch bude založen vlnící se záhon bambusů a okrasných trav navozujících charakter japonské zahrady, který bude doplněn skupinou okrasných stromů, z nichž nejpozoruhodnějším je prehistorická Gingko biloba,“ popsal E. Bláha.

„Obvodový plášť parku podél hlavní silnice bude posílen výsadbami keřového patra smíšených a jehličnatých skupin. Park tak bude plnit i ochrannou, bezpečnostní a hygienickou funkci a sníží tak množství prašnosti prostupující do vnitřního areálu,“ dokončil popis připravovaných změn ředitel Dědek.

Naše voda – Magdalena Machová, foto Lázně Luhačovice

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka