Kvalita vody v zatopeném lomu na Janičově vrchu se začíná lepšit

11. prosince 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Prevence povodní, voda v krajině

vrch

Parametry vody v zatopeném lomu na Janičově vrchu na Pálavě jsou trvale sledovány a průběžně vyhodnocovány. Oznámila to Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK).

Od zatopení bývalé těžební jámy vodou v roce 2005 docházelo trvale ke snižování průhlednosti vodního sloupce.

Krátce po zatopení byla průhlednost vyšší než 6 m, ale postupně se snižovala a při měřeních v letních měsících v roce 2012 se již pohybovala pouze kolem hodnoty 1- 1,5 m. Postupné snižování průhlednosti a celkové čistoty vody je typické pro všechny nově napuštěné nádrže a pokles kvality se zpravidla zastavuje až po několika letech při dosažení celkové rovnováhy ve vodním ekosystému. V případě Janičova vrchu však bylo snížení kvality vody výrazně prohloubeno a urychleno živelným vysazováním ryb.

Od září loňského roku je však rybářské hospodaření regulováno. Legálně zde ve spolupráci s Moravským rybářským svazem MO Mikulov probíhají pouze monitorovací odlovy, při kterých jsou z vody odstraňovány nežádoucí druhy ryb a to především ty, v jejichž potravě převládá zooplankton. Právě dostatečné množství zooplanktonu je základním předpokladem pro udržení průhlednosti vody, neboť potravou těchto malých vodních organismů je fytoplankton, který má nízkou průhlednost většinou na svědomí. V rybí obsádce jsou nyní cíleně podporovány dravé ryby, přispívající k redukci zmíněných druhů ryb a tím ke zvýšení kvality vody.

I přes to, že obsádka dravých ryb byla v průběhu sezóny oslabována pytláky, byly již na podzim roku 2013 patrné první pozitivní výsledky změny rybářského hospodaření. Průhlednost vody se v listopadu zvýšila až na 4 m. Kromě tohoto prvního dílčího úspěchu došlo díky cílené podpoře a ochraně dravých ryb také k úplnému potlačení nepůvodního sumečka amerického.

Průhlednost vody sice není jediným sledovaným parametrem, má však dostatečnou vypovídací hodnotu a do značné míry koresponduje s ostatními sledovanými parametry vody. V průběhu roku samozřejmě dochází k přirozenému kolísání průhlednosti a v letních měsících následujícího roku bude jistě nižší, než je tomu nyní. I přesto by z tohoto dílčího úspěchu měli mít radost všichni, kdo využívají lom ke koupání, které zde, jak se řada lidí mylně domnívá, není zakázáno. Zákaz vstupu, a tím i koupání, platil v době, kdy byl celý prostor ještě veden jako lom a hospodařila zde soukromá těžební společnost. Tento stav však již nyní neplatí a celá přírodně cenná lokalita je od roku 2009 ve správě Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Pálava.

„Hlavním cílem při správě lokality je ochrana přírodních hodnot, při které však chceme současně respektovat oprávněné zájmy místních obyvatel. Právě snaha o stanovení způsobu ochrany a definování pravidel chování v tomto cenném území byla motivem pro přípravu návrhu plánu péče o území a návrhu na vyhlášení lomu za přírodní památku,“ uvedla AOPK.

Oba tyto dokumenty jsou v současné době projednávány a je možné se s nimi seznámit na www.nature.cz. Jakékoliv dotazy, související se současným stavem lomu, s kvalitou vody, ale také s připravovaným vyhlášením přírodní památky, rádi zodpoví na adrese palava@nature.cz nebo osobně na Správě CHKO Pálava.

Naše voda, foto:  AOPK

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině