Kvalita vody v Praze – mýty a skutečnost

21. listopadu 2011 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Statistiky a kauzy

vodarna-praha1

Kvalita dodávané pitné vody v Praze zcela vyhovuje evropským standardům po stránce fyzikální, chemické, mikrobiologické i biologické. Pro portál Naše voda to uvedla mluvčí společnosti Veolia voda Marcela Dvořáková s tím, že výsledky rozborů vody jsou veřejně přístupné na internetu.
Hlavní město Praha je pitnou vodou zásobováno ze dvou zdrojů. Jde o úpravny vody – Želivka a Káraný. Úpravna vody Podolí slouží jako důležitá rezerva. Úpravna vody (ÚV) Želivka dodává zhruba 75 procent pitné vody a zbylých 25 procent vodárna Káraný. ÚV Želivka leží 65 km od Prahy, upravuje vodu z vodárenské nádrže Švihov. Nádrž se nachází v ochranném pásmu, kde jsou přísná pravidla pro hospodaření. Kvalitu vody v nádrži kontroluje jak státní podnik Povodí Vltava, tak Pražské vodovody a kanalizace, které úpravnu vody provozují. Voda se do úpravny odebírá z velké hloubky a vždy se odebírá z místa, kde je nejlepší kvalita vody. Vodárna Káraný dodává do Prahy vodu, která má charakter podzemní vody (jde o vodu z artéských studní a infiltrovanou vodu přes písky z Jizery) a tím má vyšší tvrdost než voda ze Želivky. Jižní část Prahy dostává vodu z úpravny Želivka, poměrně velká část dostává směs vody ze Želivky a Káraného a čistě káranskou vodu odebírá severní část Prahy, např. kolem Ládví a Horních Počernic.
V Praze je pitná voda z veřejného vodovodu kontrolována analytickými metodami v souladu s vyhláškou ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Tato vyhláška je v souladu s předpisy EU a je prováděcí vyhláškou zákona o ochraně veřejného zdraví. Ve vodě z kohoutku se sleduje na 100 ukazatelů kvality vody, některé jsou i nad rámec vyhláškou stanovených povinných ukazatelů. Kontrola kvality vody probíhá v akreditovaných laboratořích (v Praze v Dykově ul. č. 3, na úpravně vody Želivka a v Káraném) a je přísně kontrolován celý proces výroby a distribuce pitné vody. Kontrola probíhá i přímo u spotřebitelů. Supervizi provádějí orgány ochrany veřejného zdraví (Hygienická stanice hl.m. Prahy). Ročně se v Praze provede na 80 000 analýz u 9000 vzorků vody.
O kvalitě vody ve veřejném vodovodu má právo být každý spotřebitel informován, a to v úplném rozsahu parametrů daných platnou legislativou. Výsledky rozborů najdou Pražané na www.pvk.cz/pitna-voda/, v zákaznickém centru v Dykově ul.č. 3, Praha 10 a v informačních materiálech PVK.
Rizikové látky v pražské pitné vodě
Olovo. To se jako materiál pro vnitřní vodovod nebo přípojky používalo před více než dvaceti lety, dnes jsou tyto trubky, pokud už nebyly vyměněny, většinou zaneseny vápennými úsadami a voda do styku s olovem nepřichází. Konkrétně dosahuje v Praze v dlouhodobém průměru jen 0, 0005 mg na jeden litr vody, přičemž hygienický limit je 0, 025 mg/l . Olova se tedy odběratelé pitné vody bát opravdu nemusí. Rozbory vody se navíc dělají vždy, když se objeví poznatky, že ta či ona nežádoucí látka by mohla být přítomna ve vodě a tato látka je zdraví škodlivá. Například proběhla řada rozborů na přítomnost vinylchloridu, ale zjištěné množství bylo zcela pod mezí stanovitelnosti, nedalo se ani vyčíslit.
Pokud jde o riziko zbytků hormonů a léčiv v pitné vodě, v současnosti není právními předpisy stanovená žádná povinnost sledovat tyto látky u žádné skupiny vod, ať již balené, nebo z vodovodu. Světová zdravotnická organizace by mohla zavedení povinného sledování této skupiny látek iniciovat, ale zatím se tak nestalo, protože nebyla vyhodnocena přítomnost těchto látek v pitné vodě jako riziko ovlivňující zdraví spotřebitele.
Celkem sedm chemických sloučenin, které jsou součástí léků (tišících bolest, antibiotik..), byly kontrolovány v pitné vodě, která je dodávána do pražských domácností a podniků. Pražské vodovody a kanalizace (PVK) odebraly vzorky vody z Úpravny vody Želivka, Vodárny Káraný a z pražské vodovodní sítě. Rozbory vody provedla akreditovaná laboratoř státního podniku Povodí Vltavy – VHL Plzeň, zkušební laboratoř č. 1252 akreditovaná ČIA – 0 – 19a, 0 – 19 b. Ve všech vzorcích vody byly sledované chemické sloučeniny v tak malém množství, že byly pod mezí stanovitelnosti . Jednalo se o tyto látky – Ibuprofen, Sulfamethoxazol, Diclofenac, Karbamazepin, Erythromycin, Iopamidol a Iopromide. „Pražané se tedy opravdu nemusejí obávat pití vody z kohoutku. Podobně je voda z kohoutku bezpečná, co se týká olova či pesticidů, všechny tyto prvky a látky jsou hluboko pod hygienickým limitem. Podrobné výsledky najdete na www.pvk.cz – vše o vodě – kvalita vody,“ zdůrazňuje Dvořáková.

Zdroj: Naše voda

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Statistiky a kauzy, Vodovody a kanalizace