Kvalita odebírané podzemní vody v povodí Moravy je vysoká a stabilní

Aktualizováno 9. listopadu 2011 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině , Vodovody a kanalizace

Kvalita odebírané podzemní vody v oblasti povodí Moravy v roce 2010 se oproti předloňsku zásadně nezměnila. Ve většině odběrných míst a ve většině ukazatelů vyhovuje odebíraná podzemní voda kategorii upravitelnosti A, tedy voda vhodná k úpravě na pitnou pro zásobování obyvatelstva.

Uvádí to dnes zveřejněná Vodohospodářská bilance povodí Moravy na rok 2010 podnikem Povodí Moravy.

Relativně nejvyšší procento nevyhovujících odebraných vzorků bylo zjištěno – obdobně jako v předchozích letech – v hydrogeologických rajonech 2220 – Hornomoravský úval a 2230 – Vyškovská brána, a dále též 2250 – Dolnomoravský úval a 1632 – Kvartér Dolní Bečvy, kde však je počet odběrů příliš malý na jakékoliv závěry.

Zpráva upozorňuje, že všude tam dominuje znečištění chloridy, což se dá vysvětlit působením přirozených faktorů; ve Vyškovské bráně se navíc projevuje i znečištění dusičnany, které je zřejmě způsobeno zemědělskou výrobou. Podle vodohospodářské bilance ale v žádném ze sledovaných rajonů nebylo zjištěno znečištění odebíraných podzemních vod tak závažné, aby to vyžadovalo nápravná opatření.

Celkový objem odebrané podzemní vody v povodí Moravy, počítaný z ohlášených odběrů činil v roce 2010 63,0 mil m3.Odebraná podzemní voda byla z 84% využita pro vodárenské účely.

Zveřejněná bilance upozorňuje, že napjatý stav byl pozorován v jediném hydrogeologickém rajonu, a to stejně jako v minulém období v hydrogeologickém rajonu 4280 – Velkoopatovická křída. Snížení napjatosti bilance by bylo ale možné jednoduše dosáhnout, pokud by se začala využívat vodárenská nádrž Boskovice.

Oproti dřívějšku došlo ke zlepšení v hydrogeologických rajonech Vyškovská brána a Kyšperská synklinála – jižní část.

 Zdroj: Vodohospodářská bilance povodí Moravy 2010

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině, Vodovody a kanalizace