V Krkonoších se bude sledovat poškození lesních a vodních ekosystémů

5. května 2015 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

krn

V Krkonoších se bude monitorovat poškození lesních a vodních ekosystémů. Projekt má název Aktuální stav poškození lesních a vodních ekosystémů na území EVL Krkonoše a harmonizace základní monitorační sítě pro sledování jejich vývoje jako nezbytného podkladu pro managementová opatření k posílení jejich stability a biodiverzity. Uvedl to mluvčí KRNAP Radek Drahný.

Projekt je podpořen z Finančních mechanismů EHP pro roky 2009–2014 tzv. norskými fondy. Partnery projektu jsou Česká geologická služba (ČGS) a IFER (Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s. r. o.).

Cílem projektu je monitoring aktuálního stavu lesních a vodních ekosystémů na území Krkonošského národního parku a sledování jeho vývoje od období imisní zátěže a následné gradace kůrovce v 80. a 90. letech 20. století. Aktivity projektu jsou zaměřeny na monitoring abiotických parametrů (chemismu půd a vod, atmosférické depozice) a zdravotního stavu lesních porostů. Důležitým indikátorem stupně obnovy acidifikací narušených lesních a vodních ekosystémů je i sledování obnovy živé složky. Výběr výzkumných ploch z velké míry vychází z jednotné inventarizační sítě 830 reprezentativních ploch biomonitoringu na území KRNAP, což zaručuje vyšší míru efektivity a udržitelnosti. Klíčovým záměrem je získání potřebných dat k nastavení účinných, přírodě blízkých managementových opatření. Při dodržování zásad ochrany přírody tato opatření povedou ke zvýšení biologické rozmanitosti.

Naplnění cílů projektu zajistí realizace čtyř klíčových subprojektů:

  1. Vývoj chemismu půd, atmosférické depozice, kritických zátěží síry a dusíku lesních ekosystémů v EVL Krkonoše
  2. Monitoring a vyhodnocení aktuálního zdravotního stavu lesních porostů na území EVL Krkonoše
  3. Monitoring epifytických lišejníků jako klíčové bioindikační skupiny pro zjištění aktuálního stavu a vývoje biodiverzity lesních ekosystémů na území EVL Krkonoše
  4. Vyhodnocení acidifikace a aktuálního ekologického stavu vodních toků na území EVL Krkonoše.

V rámci projektu bude zopakován monitoring stavu a vývoje biodiverzity lesních ekosystémů na území EVL Krkonoše. Výsledky více než 20leté řady sledování se stanou jedním ze zásadních vstupních údajů pro zopakování multikriteriální analýzy dostupných vrstev GIS, reprezentujících aktuální stav prostředí na území KRNAP. Výsledky budou mimo jiné využity jako podklady pro vytváření lesních hospodářských plánů, plánů péče a pro usměrnění v současnosti prováděných managementových opatření.

Naše voda, foto: wikimedia commons, cs:ŠJů

 

 

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině