Králův Dvůr je chráněn před stoletou vodou

Aktualizováno 22. července 2014 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

dvur

Státní podnik Povodí Vltavy dokončil výstavbu protipovodňových opatření v Králově Dvoře na řece Litavce, za téměř 130 milionů korun. Oznámila to mluvčí  povodí Michaela Pohůnková.

Protipovodňová opatření v této lokalitě spočívají ve zkapacitnění koryta Litavky, výstavbě ochranných zdí a hrází podél Litavky a jejich přítoků (Dibří a Počapelský potok), které zajistí ochranu intravilánu města před povodní odpovídající současné stoleté vodě. Součástí stavby bylo rovněž odstranění původního silničního mostu, který byl pro návrhovou povodeň nekapacitní a byl nahrazen novým mostem s dostačující kapacitou, realizace přeložek dotčených podzemních i nadzemních vedení, veřejného osvětlení a oplocení. Navrhovatelem stavby, v rámci programu Podpora prevence před povodněmi II, bylo město Králův Dvůr a žadatelem a stavebníkem Povodí Vltavy, státní podnik.

Akce navazuje na již provedenou protipovodňovou úpravu koryta v říčním kilometru 5,821 – 7,120, kterou byla zvýšena kapacita koryta tak, aby bezpečně převedla povodeň odpovídající současné stoleté vodě a ochránila obytnou zástavbu, včetně komunikačních tras na pravém břehu Litavky a těleso dálnice D5 v celkové délce toku 1,3 kilometru. Stavba probíhala v letech 2008-2009 o celkovém nákladu 95 milionů korun.

Program 129 120 s názvem Podpora prevence před povodněmi II je dotační program, jehož cílem je snížení úrovně ohrožení a povodňových rizik v záplavových územích vodních toků.

Naše voda, foto: wikimedia commons, Aktron

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině