Kontroly kvality vody prováděných Asociací pro čistou vodu jsou prý zbytečné

14. března 2012 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

voda-sklenice1

Kontroly kvality pitné vody v domácnostech, kterou nabízí Asociace pro čistou vodu, není nutné provádět. Zdůraznil to dnes mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací (PVK) Ondřej Pokorný.

„Jedná se pouze o orientační testování vody provedené na místě, ze kterého není možné posoudit vhodnost vody pro pitné účely. Není zde zahrnuto sledování mikrobiologických ukazatelů, které jsou nedílnou součástí rozboru vody, aby bylo možné posoudit její zdravotní nezávadnost a shodu s požadavky Vyhlášky 252/2004 Sb. Asociace pro čistou vodu ve svém informačním materiálu uvádí pouze kontrolu následujících parametrů provedenou na místě:dusičnany, dusitany, železo, tvrdost vody, konduktivita, obsah rozpuštěných látek. Na základě těchto parametrů nelze posoudit přítomnost případného organického znečištění, bakterií a navrhnout řešení pro jejich případné odstranění, protože nejsou součástí rozboru,“ uvedl Pokorný.

Výsledek mikrobiologického rozboru má přitom pro rozhodování o použitelnosti vody k pití zásadní význam a nelze jej opominout.

PVK podle mluvčího věnují kontrole kvality vody vysokou pozornost a v této oblasti spolupracují také s Hygienickou stanicí hl. města Prahy, popř. s hygienickými stanicemi středočeského kraje, pod které spadají úpravny vody Želivka a Káraný. Voda dodávaná spotřebitelům společností PVK přitom podléhá pravidelné kontrole kvality vody v souladu s požadavky Vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, četnost a rozsah její kontroly. PVK také pravidelně odebírají vzorky pro kontrolu chemických a mikrobiologických parametrů, v souladu s vyhláškou pro pitnou vodu. Tato kontrola je prováděna v akreditované laboratoři PVK normalizovanými a verifikovanými metodami, které byly posouzeny v rámci akreditace Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. „Vodu dodávanou společností PVK do Prahy a přilehlých oblastí není proto nutné dále upravovat, je vhodná k přímému použití a vyhovuje legislativním požadavkům na pitnou vodu. Není potřeba investovat finanční náklady do její další úpravy,“ konstatuje Pokorný.

Informace o kvalitě vody jsou pro spotřebitele zveřejňovány prostřednictvím webových stránek PVK,www.pvk.cz a v případě specifických dotazů na kvalitu vody je možné PVK kontaktovat prostřednictvím kontaktního centra na telefonu 840 111 112 nebo prostřednictvím meilu na adrese  info@pvk.cz

V případě, že používáte pro zásobování domácnosti vlastní zdroj vody, je možné provést analýzu vody v akreditované laboratoři PVK, kde je za zvýhodněnou cenu nabízen rozbor základních chemických a mikrobiologických parametrů, které poskytnou základní informace o vámi používané vodě a součástí protokolu s výsledky analýzy je případné nápravné opatření.

Rozsah a cena sledovaných ukazatelůpro kontrolu studny:

Fyzikálně chemický rozbor: amonné ionty, dusičnany, dusitany, elektrická konduktivita, chloridy, CHSKMn, pach, reakce vody – pH, suma vápníku a hořčíku (tvrdost vody), zákal, železo.

Mikrobiologický rozbor: koliformní bakterie, Escherichia coli, enterokoky, mezofilní mikroorganismy (počty kolonií při 36°C), psychrofilní mikroorganismy (počty kolonií při 22°C)

Cena rozboru vody – 1000 Kč (včetněDPH)

Kontakt: www.pvk.cz/analyzy-vody.html

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Statistiky a kauzy, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace