Koncem srpna začne pracovat odborná komise pro břehové porosty na Orlici

14. srpna 2014 | Rubrika: Podnikání s vodou a zákony , Prevence povodní, voda v krajině

IMG_5046

Státní podnik Povodí Labe pokračuje v přípravě pěstebních a systémových opatření břehových porostů na ochranných hrázích Orlice v Hradci Králové. Uvedla to mluvčí povodí Jana Burianová.

Odborná skupina, do které byli jmenováni zároveň i dva zástupci Města Hradce Králové, zahájí terénní šetření v září letošního roku.

Povodí Labe nechalo začátkem letošního roku zpracovat dvě odborné studie, resp. posouzení: V rámci první etapy byla provedena inventarizace stromů, tj. lokalizace stromů, štítkové označení stromů, zjištěny dendrometrické údaje (taxon, výška stromu, průměr kmene, průměr koruny atd.) a byl vyhodnocen havarijní stav stromů.

V druhé etapě byly zpracovány bonitační parametry (fyziologická a biomechanická vitalita stromu a perspektiva stromu), zkompletována fotodokumentace jednotlivých stromů či skupin a zpracován návrh pěstebního opatření (etapizace zásahů včetně jejich naléhavosti).

V druhé studii jsou řešeny obecné legislativní a technické požadavky na vegetaci na ochranných hrázích. Současně je ve studii zhodnocen vliv vegetace na charakteristické úseky hrází podél Orlice pro jednotlivá technická hlediska, kterými jsou například stabilita ochranných hrází, jejich provoz a údržba, hydraulické aspekty, řešení mimořádných událostí apod.

Na setkání se zástupci iniciativy „Nechceme holé břehy“ bylo státním podnikem zároveň přislíbeno zpracování „Metodiky posouzení stavu břehových porostů v intravilánech měst a obcí, což se také stalo. Metodika vychází ze zmíněných odborných studií a vyjádřil se k ní také Magistrát města Hradce Králové. V současné době je tedy dokončena finální verze metodiky, podle které bude postupně provedeno posouzení stavu břehových porostů na protipovodňových hrázích podél Orlice v Hradci Králové.

„Abychom zajistili co možná nejkomplexnější posouzení, rozhodli jsme se pro ustanovení odborné skupiny složené z odborníků na břehové porosty státního podniku Povodí Labe a zástupců Města Hradce Králové,“ řekla Burianová.

Odborná skupina by měla zahájit svoji činnost koncem srpna, vlastní terénní posouzení bude pak probíhat v měsících září a říjnu 2014. Na základě tohoto posouzení bude zpracován detailní návrh pěstebních a systémových opatření v členění na bezodkladná, střednědobá a koncepční dlouhodobá opatření. Tento návrh bude předložen veřejnosti a Magistrátu města. Vlastní zásah do břehových porostů bude podmíněn vydáním příslušných povolení Magistrátem města.

Naše voda

Související rubriky: Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině