Jurečka: Kromě prevence povodní je důležitá i ochrana před suchem

21. března 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

Jurečka Kubala konference Den vody 2014

Ministr zemědělství Marian Jurečka považuje budování protipovodňové ochrany za naprostou prioritu. Jak ale uvedl na dnešním pražském setkání vodohospodářů ke Světovému dni vody, vnímá současně i opačný problém aktuálně hrozícího sucha.

„Letošní zima s nadprůměrnými teplotami vzduchu a s výrazně podprůměrnými srážkami, se projevuje jak ve vodních zdrojích, tak snížením objemu vody v půdě. Průtoky ve vodních tocích dosahují 40 až 60 procent dlouhodobých průměrů a v několika lokalitách povodí Labe dokonce dosáhly úrovně charakteristické pro sucho. Zabezpečení dostatečných vodních zdrojů je proto vedle protipovodňových opatření naší další prioritou. Zatím pomohou přehradní nádrže, výhledově budeme muset uvažovat o podpoře moderních forem závlah. Ostatně právě s jejich podporou počítá Program rozvoje venkova v období 2014 až 2020. Stejně jako s využitím technických a přírodě blízkých opatření k posílení retence vody v půdě,“ řekl ministr Jurečka.

Na dnešní konferenci se také hovořilo o loňských červnových povodních. Povodí Vltavy vypracovalo dokument – Souhrnnou zprávu o povodni v červnu 2013 – a to i na základě zpráv povodňových orgánů obcí s rozšířenou působností, krajů a správců vodních toků.

„Vzhledem ke kritice způsobu, jakým Povodí Vltavy řídilo vypouštění vody z Vltavské kaskády, kterou vyslovili někteří starostové z povodní postižených obcí, a vzhledem k názoru klimatologů, že povodně tohoto rozsahu mohou přicházet výrazně častěji než dosud, zadal náš podnik u Českého vysokého učení technického zpracování studie, která má prověřit strategické řízení Vltavské kaskády a parametry manipulačních řádů. Tato studie bude zpracována do konce roku 2014 s dílčími výsledky v průběhu roku,“ uvedl generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala.

„Po dokončení této studie by měly být shromážděny dostatečné podklady pro případnou změnu manipulačních řádů a funkcí Vltavské kaskády, o kterých rozhodne příslušný vodoprávní úřad,“ dodal ministr zemědělství Jurečka.

Tradice připomenout si den vody začala vyhlášením na valném shromáždění OSN v prosinci 1992 po historické Konferenci o životním prostředí a rozvoji, která se konala v témže roce v Rio de Janeiro. Poprvé se Světový den vody slavil 22. března 1993.

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje každoročně u příležitosti Světového dne vody soutěž pro žáky základních škol a nižších tříd víceletých gymnázií. Smyslem letošního, 8. ročníku, je, aby si děti uvědomily vztah mezi vodou a výrobou energie, pochopily například systém čerpání a čištění vody a poznaly vodu jako jeden z energeticky nejméně náročných prostředků k přepravě lidí. Letos se do soutěže, která má dvě věkové a tematické kategorie, zapojilo přes 1500 dětí. Od zítřka do 22. dubna mohou lidé rozhodnout o svém vítězi v kategorii koláže na facebookovém profilu MZe „Jen to dobré“, kde bude zveřejněn užší výběr finalistů. O vítězi obou kategorií rozhodne porota do 30. dubna.

Naše voda, foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace