Již dnes je možné hlásit se na semináře „Dusík prakticky“

Aktualizováno 24. června 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

nechemické čištění - čistírna odpadních vod

V Praze a Brně proběhnou v listopadu letošního roku dva semináře s názvem „DUSÍK PRAKTICKY, aneb Kdo nechápe proměny dusíku, nemůže efektivně navrhovat a posuzovat ČOV“. Informuje o tom ekologický server enviweb.cz.

Cílem semináře je získat přehled o dusíku, jeho formách a vlivu na životní prostředí, získat přehled o technologiích, které s ním přicházejí do styku při čištění odpadních vod a čištění vzduchu a prakticky se naučit využívat informace při projektování ČOV a posuzování výsledků rozborů vod.

Účastníci akce získají přehled o formách dusíku, mechanismu přeměny mezi nimi, a hlavně o praktickém dopadu těchto procesů jak na navrhování ČOV, tak i na čištění vzduchu. Dozví se také o významu a vlivu jednotlivých forem dusíku na životní prostředí. Pochopení souvislostí pak může pomoct jak při posuzování návrhů likvidace nežádoucích forem dusíku (úředníci), tak i k optimalizaci návrhu na čištění vod a vzduchu (projektanti), a tedy celkově k nemalé úspoře prostředků (investoři). Ve výsledku pak k zefektivnění použití prostředků vynaložených na ochranu přírody (stát). Kdyby nic jiného, tak se účastnící naučí vidět rozbor vody v souvislostech.

Víte, že:

–        dusík a jeho formy a jejich odstranění  v podstatě nejvíce ovlivní investiční a provozní náklady ČOV?

–        minimalizací obsahu amoniakálního dusíku na ČOV se dá uspořit až 50 % objemů ČOV?

–        existuje celá řada možností, jak minimalizovat dopad škodlivých forem dusíku? Počínajíc sorpcí přes elektrochemické až po biologické procesy?

–        někdy stačí drobnost, abyste měli problémy se zápachem (pH) a někdy se s pomocí dusíku proti zápachu bojuje (použití dusičnanů)?

–        stačí změřit v místě kontrolního odběru vody amoniak a dokážete skoro se stoprocentní jistotou říct, jestli ČOV splňuje požadované parametry?
Program:

Dusík – nepostradatelný nutrient, ale i polutant – Ing. Marek Holba, Ph.D. (Cílem je pochopení širších souvislostí majících vliv na životní prostředí – koloběh dusíku, vliv různých forem dusíku na zdraví a ŽP, vztah k trofizaci vod a také třeba to, proč správcové toku někdy sypou dusičnany do přehrad.)

Dusík – teorie kolem dusíku – formy dusíku (aneb jak si číst v rozboru vody) – Ing. Jana Matysíková (Popis různých forem dusíku a mechanismus přechodu mezi nimi, vysvětlení pojmů vyskytujících se v rozborech vod a vztahy mezi hodnotami v rozborech, vztah obsahu různých forem dusíku  k dalším posuzovaným parametrům. A také třeba odpověď na otázku, proč je někdy na odtoku z ČOV víc amoniaku než na nátoku.)

Legislativní požadavky na dusík v odpadních vodách a vhodné technologie k jeho  odstranění – Ing. Karel Plotěný (Požadavky v NV – případně již i z nových připravovaných NV a teoretické postupy, jak požadovaných hodnot dosahovat. A také třeba ukázka rychlé kontroly parametrů ČOV s využitím znalostí o vztahu mezi koncentrací amoniaku a ostatními parametry.)

Řešení konkrétních případů z praxe při ČOV – nitrifikace a denitrifikace u malých a větších zdrojů klasickými metodami a s podporou netradičních způsobů sanitace – Ing. Karel Plotěný (Komunální ČOV, vegetační ČOV, domovní ČOV – co funguje a co nemůže fungovat – příklady z praxe. Třeba ukázka toho, jak minimalizovat hodnoty dusíku na odtoku z objektu užívaného jen občas.)

Elektrochemické čištění odpadních vod např. technologií OxFloc  – Ing. Michal Došek
(Přehled metod používaných při čištění průmyslových a skládkových odpadních vod, klasické postupy i nové poznatky z praxe i výzkumných prací.)

Čištění odpadních vod s vysokou koncentrací amoniaku pomocí imobilizované biomasy Anammox – Ing. Ondřej Škorvan (Představení technologie podstatně šetřící náklady na odstranění dusíku z odpadních vod – jeden z postupů, jak snižovat energetickou náročnost ČOV.)

Představení certifikované metodiky pro modelování energetických úspor a bilance nutrientů na ČOV – Ing. Ondřej  Škorvan (Optimalizací procesů lze ušetřit nemalé prostředky v nákladech ČOV. Někdy se požadavky na jednotlivé vlastnosti podporují a někdy jsou kontraproduktivní a je třeba hledat kompromisy mezi např. požadavky na odtokové koncentrace dusíku a požadavky na energii.)

Dusík ve vzduchu a odstranění amoniaku ze vzduchu – Ing. Ondřej Unčovský (Přehled technologií na odstranění amoniaku ze vzduchu – od klasických postupů, jako jsou pračky vzduchu, až po nejnovější výsledky výzkumu – fotokatalytickou oxidaci.)

Účastníci obdrží praktické pomůcky, jako je zobrazení možných změn ve formách dusíku a grafické zobrazení souvislostí mezi jednotlivými formami měřenými v rámci kontroly parametrů vypouštěných odpadních vod.

Termíny a místa:

  1. 11. 2015 Brno, Kongresové centrum BVV, Výstaviště 1, 647 00 Brno, a 05. 11. 2015 – Praha, Konferenční centrum VŠCHT, Kolej Sázava, Chemická (Ekonomická) 952, 148 28 Praha 4 – Kunratice

Čas: 09:00 – 14:00

Přihlásit se můžete na e-mailové adrese asio@asio.cz nebo níže (viz přihlašovací formulář) http://www.asio.cz/cz/prihlasovaci-formular.

Zdroj: www.enviweb.cz, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová (nechemické čištění povrchových vod)

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace