Jak je to se vstupem na pozemek k zajištění údržby vodního díla?

10. března 2017 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Podnikání s vodou a zákony

voda - vodoměrky - hladina rybník

Portál enviprofi publikoval další z řady právních rad týkající se výkladu platných zákonů v souvislosti s vodou. Tentokrát se týká práv a povinností vlastníků pozemků při zásazích na vodních dílech.

Dotaz:

Je vlastník pozemku sousedícího s vodním dílem povinen umožnit vstup na svůj pozemek za účelem zajištění provozu nebo údržby vodního díla?

Odpověď:

Podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou vlastníci pozemků sousedících s vodním dílem povinni po předchozím projednání s nimi umožnit za účelem provozu a provádění údržby vodních děl v nezbytném rozsahu vstup a vjezd na své pozemky těm, kteří zajišťují provoz nebo provádějí údržbu těchto vodních děl (§ 60 odst. 1 vodního zákona; obdobně pro vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu § 7 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích).

Podle Ústavního soudu (srov. nález IV. ÚS 652/06) formulace ustanovení § 60 odst. 1 vodního zákona nezavdává žádné pochybnosti stran proporcionality jím konstruovaného omezení vlastnického práva, neboť jej vymezuje nejen účelově, ale i rozsahově a personálně. Zákonodárce podle soudu může stanovit omezení výkonu vlastnických práva v citovaném ustanovení vodního zákona tak učinil, neboť uložil vlastníkům pozemků sousedících s vodním dílem povinnost umožnit vstup na své pozemky jiným osobám za stanoveným účelem. Zároveň však zakotvil, že se tak může stát jen po předchozím projednání s nimi. Tato podmínka implikuje jednání obou stran, zjevně však nemůže pro všechny případy předpokládat dosažení dohody nejen o způsobu, času, rozsahu a dalších okolnostech průchodu. Lze tedy mít za to, že v případě nedohody musí eventuální spory na základě žaloby řešit soud (pokud nepůjde o kompetenci Ministerstva zemědělství nebo vodoprávního úřadu ve smyslu ustanovení § 53 vodního zákona). Zároveň je třeba zdůraznit, že z citovaného ustanovení nevyplývá, že by vstup na cizí pozemky, a tedy do jisté míry i jejich užití, měl být strpěn bez náhrady předpokládané čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod.

Zdroj: www.enviprofi.cz, autor komentáře Veronika Vytejčková, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Vodovody a kanalizace