Jak je to s nádrží Stříbrné Hory

11. dubna 2012 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

voda mezi kameny 17032012066

Obyvatelé obce Žižkovo Pole se brání údajné výstavbě vodní nádrže. Informovala o tom regionální mutace deniku.cz regionu Vysočina s tím, že podle ministerstva zemědělství je současná interpretace výstavby nádrže představiteli obce zavádějící.

Podle starosty obce Jana Čepla by měla „obrovská vodní nádrž o rozloze asi 126 hektarů zabírat až 95 procent území obce, od Stříbrných Hor až k sousední České Bělé. „Přehrada má být budována údajně proto, aby v dobách sucha, kdy klesne hladina řeky Sázavy, voda z nádrže řeku posílila, což považuji za nesmysl. Už pět let vedeme diskuse s ministerstvem zemědělství, protože se stavbou nesouhlasíme,“ popisuje situaci starosta.„Přehrada má být budována údajně ažza 65 let. Já osobně tomu moc nevěřím, s ohledem na stav státních financí. Ovšem je zahrnuta v našem územním plánu. To brzdí rozvoj obce a snižuje výrazně hodnotu našich pozemků,“vysvětluje starosta Čepl.

Deník zveřejnil i reakci vrchního ředitele sekce vodního hospodářství z ministerstva zemědělství Pavla Punčocháře. Ten mimo jiné uvádí:

Nejde o plán výstavby přehradní nádrže v nejbližších 30 letech. Územní hájení lokalit, které by byly v budoucnu vhodné pro realizaci  přehradních nádrží v případě, že dojde k možnému dopadu změny klimatu s následky pro zhoršení vodních poměrů v letním období (déletrvající sucha) patří do kategorie předběžné opatrnosti o zajištění vodních zdrojůve veřejném zájmu. Jde o to, aby tyto jedinečné lokality nebyly využity pro výstavbu nákladných investic (průmysl, ropovod, plynovody, hotelové areály, sídliště atp). To by znamenalo takové náklady na řešení či vymístění těchto investic, že by realizace nádrže byla prakticky vyloučena.

Seznam takových lokalit pro možné budoucí využití je soustředěn v Generelu lokalit pro akumulaci povrchových vod, který odsouhlasila ministerstva zemědělství a životního prostředí. Celý text Generelu je dostupný na internetových stránkách (www.mze.cz). Oproti původnímu rozsahu přes 180 lokalit bylo dojednáno 65 územních hájení, u 7 z nich obce nesouhlasí a při projednávání územních plánů se vodoprávní úřady budou zasazovat o udržení tohoto hájení – a to v zájmu budoucích generací. Je třeba uvést, že nejde o plán výstavby, ale o hájení vhodných území pro případ budoucí potřeby posílení vodních zdrojů ČR. Rozhodování o tom se bude odvíjet od stavu vodních zdrojů na našem území. Ne všechny hajené lokality jsou orientovány na zajištění vodárenských zdrojů (pro úpravu na vodu pitnou). Jde také o akumulaci vod v povodích, jejichž vodní toky jsou náchylné k poklesům průtoků, což by přinášelo řadu problémů nejenom s oživením (hynutí ryb atp.), ale zejména zhoršení jakosti vody.

Nádrž označená jako Stříbrné Hory má právě takový účel, neboť podél řeky Sázavy nejsou prakticky žádné akumulace k posílení dostatečných průtoků za sucha – dokonce zadržení vody v nádrži Švihov na řece Želivce bylo jednou z příčin, proč nádrž Stříbrné Hory byla navrhována jako dotace vody pro Sázavy ochuzenou o vodu převedenou do Prahy a Středočeského kraje ve formě pitné vody.

Rozhodování o potřebě takové nádrže vytvořit může padnout  nejdříve za 30 – 50 let, příprava případné realizace z nutnosti trvá u těchto vodních děl 5-8 let, vlastní výstavba cca 6-10 let. Tedy jde o dlouhodobý výhled, kdy není vůbez jisté, že se nádrže budou muset realizovat. Na druhou stranu v případěnutnosti je třeba určitou záruku možnosti posílit zdroje vody v případě nedostatečnosti stávajících musí stát zajistit.

Velikost nádrže Stříbrné Hory je cca 126 hektarů, v záplavěje 15 trvale obydlených domů. Pokud by na výstavbu došlo, majitelé nemovitostí dostanou patřičnou náhradu za majetek – a to ve výši nadstandardní oproti stávající hodnotě stavby. Výstavba jednotlivých domků, opravy či rozšíření stávajících budov nebo základní obslužné infrastruktury není hájením dotčena. Zbývá ještě dodat, že i když došlo ke snížení počtu hájených lokalit, mnohé Kraje si uvědomují strategický význam vody – a nad uvedený počet lokalit v Generelu hájí na svém území dalších 65 lokalit vhodných k výstavbě nádrží.

Zdroj: denik.cz, Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině