Erik Geuss: Nadále zůstávám v čele ČIŽP

19. září 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

erik-geuss-foto

Vzhledem k dotazům médií ohledně vedení České inspekce životního prostředí (ČIŽP) zveřejnil dnes ředitel ČIŽP Erich Geuss následující prohlášení, které portál Naše voda uvádí v plném znění:

Prohlášení ředitele České inspekce životního prostředí ing. Erika Geusse, Ph.D. k soudnímu sporu s náměstkem ministra vnitra pro státní službu

V reakci na dotazy médií sděluji, že jsem znepokojen kroky náměstka ministra vnitra pro státní službu, které vedly k vydání jeho rozhodnutí, jímž bylo zrušeno rozhodnutí o mém druhém jmenování do funkce ředitele České inspekce životního prostředí (dále jen „ČIŽP“) a k následnému rozhodnutí pana náměstka pro státní službu o mém odvolání proti tomuto jeho rozhodnutí. Zmíněné rozhodnutí je nepochopitelnější o to více, že jsem v posledních dvou letech vyhrál dvě výběrová řízení na tuto pozici, která vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP) a Ministerstvo vnitra ČR (MV ČR). Jsem přesvědčen, že jsem se nedopustil žádného pochybení. Proti rozhodnutí náměstka ministra vnitra pro státní službu jsem podal 22. srpna 2016 správní žalobu. Součástí žaloby je návrh na přiznání odkladného účinku žaloby.

Nadále zůstávám ve funkci ředitele ČIŽP v důsledku svého předchozího jmenování. Z důvodů procesní jistoty a předběžné opatrnosti s ohledem k úkonům týkajících se ustanovení služebního zákona vykonávám tuto funkci s určitým omezením tak, jak rozhodlo vedení MŽP ČR, nejméně do okamžiku rozhodnutí soudu o návrhu na přiznání odkladného účinku mé žaloby.

Ve svém rozhodnutí ze dne 15. 8. 2016 náměstek ministra vnitra pro státní službu, mimo jiné, zpochybnil postup MŽP ČR při mém prvním jmenování do funkce ředitele ČIŽP již v listopadu 2014 s tím, že ministerstvo nebylo při daném jmenování oprávněno postupovat dle platné a účinné právní úpravy, ale mělo aplikovat v té době ještě neúčinný zákon o státní službě. Takový argument považuji v právním státě za zcela nemyslitelný. Náměstek ministra vnitra pro státní službu ve svém předmětném rozhodnutí dále konstatoval, že se na můj případ neaplikuje přechodné ustanovení zákona o státní službě, tedy že jsem se svým jmenováním do funkce ředitele ČIŽP v listopadu 2014 nestal automaticky státním zaměstnancem tak, jak toto ustanovení zákona o státní službě předpokládá. V důsledku toho, jsem měl být z následně vyhlášeného výběrového řízení (v srpnu roku 2015) na obsazení pozice ředitele ČIŽP (v důsledku tzv. přesoutěžení dle zákona o státní službě) vyřazen. S tímto jeho rozhodnutím jsem nesouhlasil a i nadále nesouhlasím, proto jsem proti němu podal správní žalobu.

Považuji za nespravedlivé, že výše uvedený případ, který je vlastně sporem o správný postup mezi dvěma orgány státní správy, musím řešit jako fyzická osoba soudní cestou. Dostal jsem se ve své práci do stavu, který zásadním způsobem zasahuje do fungování celého kontrolního orgánu MŽP ČR. Situace má vážné negativní dopady na můj profesionální i běžný každodenní život. Doufám, že soud posoudí mou žalobu co nejobjektivněji, a to včetně návrhu na přiznání jejího odkladného účinku.

Jsem si vědom toho, že můj případ je důležitý i z hlediska případných budoucích vztahů a sporů týkajících se zákona o státní službě. Určitě nejsem jedinou osobou, které postupy dle služebního zákona zasáhnou do jejich práv a tyto osoby se budou nuceny svých práv domáhat rovněž cestou soudních žalob. Možná je to i dobrá příležitost pro zákonodárce zamyslet se nad absurdností situace, kdy jeden člověk, jmenovaný politickou vládou, může rozhodovat o osudech lidí, a to dle vlastní vůle a jeho rozhodnutí není fakticky možno přezkoumat nadřízeným a nezávislým orgánem. Resp. přezkum jeho rozhodnutí je zákonem opět svěřen výhradně jen do jeho rukou.

Považuji své působení ve funkci ředitele ČIŽP za úspěšné, o čemž svědčí výsledky, kterých jsme s kolegy dosáhli za poslední dva roky. Například v roce 2015 jsme uskutečnili o více než tisíc kontrol více, než jich bylo provedeno v roce 2014. V některých provozech dokonce proběhla kontrola inspekce poprvé, či po mnoha letech, protože pod mým vedením inspektoři nehledí na tzv. „rodné listy“ firem, ale pouze na to, zda kontrolovaný subjekt plní či neplní zákonné podmínky. Nelze vyloučit, že i takový postup může být někomu nevhod. Některé informace, které se objevily v posledních dnech v médiích, naznačovaly, že současná situace v ČIŽP souvisí s politickým vývojem v ČR. Notně omílané personální změny na ČIŽP uskutečněné pod mým vedením nejsou tak černobílé, jak je interpretují některá média a úřad je může jednoznačně vysvětlit. Jsem především zcela apolitický odborník, který svou nezávislost v životě prokázal prací na několika viditelných místech ve státní správě (viz např. životopis na LinkedIn). Nevidím tedy žádný prostor pro nepřípustnou politizaci svého případu.

Ing. Erik Geuss, Ředitel České inspekce životního prostředí

Chronologický vývoj:

Září – říjen 2014 –  E. Geuss se účastní vícekolového výběrového řízení na místo ředitele ČIŽP. Výběrové řízení se účastní téměř na tři desítky účastníků, ze strany MŽP řízení organizuje pětičlenná výběrová komise, složená z řad vedoucích odborníků MŽP. Výběrové řízení bylo podle protokolů ukončeno v říjnu 2014 a ministrovi byl doporučen jako vítěz E. Geuss.

 

  1. 11. 2014 – nabytí platnosti zákona o státní službě (dále „ZSS“), většina ustanovení tohoto zákona však vstoupila v účinnost až 1. 1. 2015.

 

  1. 11. 2014 byl E. Geuss jmenován ministrem Mgr. R. Brabcem ředitelem ČIŽP, a to podle platné a účinné zákonné úpravy – konkr. dle zák. o ČIŽP ve spojení s ustan. § 33 zákoníku práce. Účinnost tohoto jmenování nastává ke dni 1. 12. 2014.

 

Dne 22. 12. 2014 byla vládou ČR schválena Informace ministerstva vnitra, mj. i o postupu při přijímání vedoucích zaměstnanců do služebních úřadů. Tato informace říká, jaký má být – dle názoru náměstka ministra vnitra – postup úřadů při přijímání vedoucích pracovníků ve státní službě do nabytí plné účinnosti všech ustanovení zákona o státní službě.

 

  1. 2. 2015 složil E. Geuss slib podle ZSS.

 

  1. 7. 2015 vydal státní tajemník v Ministerstvu životního prostředí E. Geussovi „Osvědčení o úspěšném vykonání úřednické zkoušky.

 

Červenec 2015 se z pracovně právní žaloby jednoho z bývalých zaměstnanců ČIŽP vedení ČIŽP dozvědělo, že bývalá vedoucí právního útvaru ČIŽP podala podnět pro domnělou neplatnost jmenování ing. Geusse ředitelem. ČIŽP proto zadala smluvní advokátní kanceláři Bělina a partners zpracování odborného stanoviska ke skutečnostem, uvedeným v pracovně právní žalobě. Tato advokátní kanceláře ve stanovisku mj. jednoznačně konstatovala, že jmenování E. Geusse v prosinci 2014 proběhlo zcela v souladu s platnými právními předpisy.

 

  1. 8. 2015 vyhlásil náměstek MV pro státní službu RNDr. Postránecký podle ZSS výběrové řízení na služební místo ředitele ČIŽP (tzv. „přesoutěžení“, které je povinné dle ZSS

 

Od srpna 2015 do ledna 2016 probíhá nové výběrové řízení, E. Geuss se tohoto výběrového řízení spolu s dalšími osobami rovněž zúčastnil a byl komisí vybrán jako nejvhodnější uchazeč. Na základě doporučení komise vydal dne 15. 1. 2016 st. tajemník v MŽP rozhodnutí o jmenování E. Geusse na služební místo ředitele ČIŽP.  Toto rozhodnutí nabylo právní moci 2. 2. 2016.

 

  1. 2. 2016 se obrátil neúspěšný uchazeč dr. Novák na RNDr. Postráneckého s podnětem na přezkum postupu MŽP ve výběrovém řízení.

 

  1. 5. 2016 vydal RNDr. Postránecký rozhodnutí, kterým:

1) ruší rozhodnutí st. tajemníka v MŽP o jmenování E. Geusse ze dne 15. 1. 2016,

2) konstatuje, že právní kroky, učiněné E. Geussem jako ředitelem ČIŽP jsou zákonné až do dne právní moci tohoto rozhodnutí.

V odůvodnění tohoto rozhodnutí RNDr. Postránecký mj. konstatuje, že ministr ŽP Brabec měl při jmenování E. Geusse dne 14. 11. 2014 postupovat podle Informace schválené vládou 22. 12. 2014. a podle ustanovení služebního zákona, které však nabyly účinnosti teprve až 1. 1. 2015. Dále konstatuje, že dle jeho názoru se nestal E. Geuss nikdy státním zaměstnancem a tudíž měl být výběrovou komisí MŽP na podzim roku 2015 vyřazen z výběrového řízení.

Jde o velmi závažná tvrzení, která jsou v rozporu s trvalým postojem právníků MŽP i renomovaných advokátních kanceláří.

Třebaže jde ve své podstatě o spor dvou ministerstev o formálně – administrativní postup při obsazení místa ředitele ČIŽP, účastníkem řízení vedeného RNDr. Postráneckým nebylo MŽP, ale E. Geuss a druhý účastník výběrového řízení dr. Novák.

Proti rozhodnutí byl tedy E. Geuss nucen podat odvolání (3. 6. 2016).

O tomto odvolání rozhodoval opět RNDr. Postránecký, tedy tatáž osoba, která napadené rozhodnutí vydala. Jde o raritu v právním řádu, která však vyplývá ze ZSS.

 

  1. 8. 2016 pak vydal RNDr. Postránecký své rozhodnutí, kterým zamítl zmiňované odvolání E. Geusse.

Protože se RNDr. Postránecký v tomto rozhodnutí nevypořádal s právními argumenty, uplatněnými v odvolání E. Geusse, byl E. Geuss nucen podat proti tomuto rozhodnutí správní žalobu k Městskému soudu v Praze. Stalo se tak ke dni 22. 8. 2016. Součástí správní žaloby je i návrh na přiznání odkladného účinku této žaloby.

Zdroj: Erik Geuss, ředitel ČIŽP, foto archiv Naše voda

 

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Statistiky a kauzy