EP rozhoduje o nových látkách, které se budou kontrolovat v povrchových vodách

2. července 2013 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Podnikání s vodou a zákony

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dvanáct nových látek by mělo být v návaznosti na dnešní hlasování Evropského parlamentu (EP) přidáno na unijní seznam prioritních látek, které představují riziko znečištění povrchových vod. Oznámil to EP, podle kterého je návrh v prvním čtení.

Poprvé bude na seznam obsahující nově se objevující znečišťující látky, které mohou být v budoucnu umístěny na seznam prioritních látek, přidána také trojice farmaceutik.

Dopady těchto látek na životní prostředí budou monitorovány a bude-li to v návaznosti na pravidelné přezkumy potřeba, budou následně přidány na seznam prioritních látek.

“Vodní politika je politikou dlouhodobou. Naši občané by měli mít přístup k čisté vodě ve všech podobách. Studie bohužel ukazují, že jsme daleko od dosažení dobrého ekologického stavu chemikálií, zejména v povrchových vodách. V této nové směrnici se normy environmentální kvality budou týkat patnácti nových látek, pečlivě definovaných se zúčastněnými subjekty,“ uvedl zpravodaj Richard Seeber (ELS, AT). Dohodu, kterou dosáhl s Radou, podpořilo 646 poslanců, 51 bylo proti a 14 se zdrželo hlasování.

Dva hormony a lék proti bolesti

Text uznává riziko, které představují tři rozsáhle používané farmaceutické látky (dva hormonální přípravky – 17alpha-ethinylestradiol a 17beta-estradiol – a lék na tišení bolesti Diclofenac) a žádá Komisi, aby vytvořila strategii na snížení rizik spojených s přítomností léčivých přípravků ve vodním prostředí.

Přísnější normy environmentální kvality (NEK)

Pro látky, které budou nově přidány na seznam prioritních látek, vstoupí NEK, určující maximální povolené koncentrace ve vodě, v platnost v roce 2018, s cílem dosáhnout dobrého chemického stavu vodního prostředí pro tyto látky do roku 2027. Za tímto účelem budou členské státy povinny představit Komisi do roku 2018 doplňkové programy opatření a monitorování.

Revidované NEK pro stávající látky na seznamu budou obsaženy v plánech povodí pro rok 2015. Cílem je dosáhnout dobrého chemického stavu vodního prostředí pro tyto látky do roku 2021.

Souvislosti

NEK stanovují maximální povolenou koncentraci jednotlivých znečišťujících látek nebo skupin látek ve vodě, sedimentech (jakéhokoli materiálu, který je unášen vodou a usadí se na dně) či biotách (veškerých živých organismech v dané oblasti). Tyto koncentrace nesmí být za účelem ochrany lidského zdraví a životního prostředí překročeny.

Nástrojem pro dosažení NEK na úrovni členských států jsou plány povodí.

Pravidla, která poslanci schválili, novelizují rámcovou směrnici o vodě z roku 2010 a její „dceru“, směrnici o normách environmentální kvality. Rámcová směrnice o vodě je hlavním nástrojem vodní politiky EU pro stanovení strategií kontroly znečištění vody, včetně opatření na postupné snižování či zastavení emisí chemických látek, které jsou umístěny na prioritním seznamu.

Naše voda

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Vodovody a kanalizace