Dunaj v kufru učí děti, že řeka je víc než jen voda

Aktualizováno 29. června 2011 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Přehrady a vodní díla

IMG_5318

Mezinárodní projekt nabádá k uvědomění a porozumění ochrany jedné z nejdůležitějších evropských řek a k moudrému trvale udržitelnému užívání vod.

V úterý 28. června byly v ekologickém centru Sluňákov v Horce nad Moravou slavnostněvyhlášeny výsledky mezinárodní výtvarné soutěže Mladí tvůrci pro Dunaj 2011, jejíž vítězem se stalo dílko „Stromořeka“ od žáků ze ZUŠ Jedovnice. Portál Naše voda o tom informovala Lenka Šubrtová z akci pořádající agentury MPR. Soutěž podle jejích údajů každoročně vyhlašuje Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje (MKOD, ICPDR) se sídlem ve Vídni. V České republice soutěž od počátku pořádá občanské sdružení Unie pro řeku Moravu, mezi hlavní partnery projektu patří zejména Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství, Povodí Moravy, s.p. a společnost Coca-Cola.

Hlavním myšlenkou „Dunaje v kufru“,který se zrodil v rámci Zeleného dunajského partnerství, schváleného v roce 2005 mezi společnostmi Coca-Cola, Coca-Cola HBC a ICPDR, je pomoci lidem pochopit řeku a v její celkové rozmanitosti a rozpoznat člověka jako součást říčního ekosystému, protože jak známo, člověk chrání a oceňuje to, čemu porozumí.

„Záměrem Dunaje v kufru je podpora učitelů působících v mnoha zemích podél toku Dunaje k podnícení zájmu dětí o kulturní a přírodní zdroje a zvýšení jejich povědomí o ochraně a udržitelném rozvoji tohoto přírodního a kulturního bohatství,“ říká o významu projektu Michal Krejčí, předseda Rady mluvčích Unie pro řeku Moravu a dodává: „vytvoření Dunaje v kufru bylo umožněno díky spolupráci se společností Coca-Cola, v níž jsme našli aktivního a oddaného partnera. Společně věříme, že se Dunaj v kufru ukáže být vysoce užitečnou učební pomůckou.“

S cílem nadchnout pro Dunaj a jeho přítoky a přiblížit každého jednotlivce k této řece, vyhlásila Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje také symbolický Den Dunaje, který se každoročně slaví v řadě evropských zemí 29. června a jehož cílem je přispět vzájemnou spoluprací všech krajin v povodí Dunaje ke zlepšení kvality jeho vod.

Dalším významným aspektem projektu je jeho přínos pro životní prostředí a podpora takzvaného environmentálního smýšlení organizací. Ochrana životního prostředí a dosažení trvalé udržitelnosti je pro společnost Coca-Cola prioritou, která vedla právě k podpoře projektu Dunaj v kufru. Za zmínku stojí, že společnost mj. používá index poměřující spotřebu vody na objem prodaného nápoje a úspěšně se jí daří udržovat sestupný trend, stejně jako u spotřeby energie na vyrobený litr nápojů.

Povodí Dunaje zaujímá takřkačtvrtinu (24 %) území České republiky, naprostou většinu vod pak do Dunaje odvádí řeka Morava a její přítoky a právě o jejímž povodí, řekách, přírodě, lidech a jejich kultuře pojednává originální výukový materiál Dunaj v kufru.

O soutěži Dunaj v kufru

Dunaj v kufru je komplexní vzdělávací nástroj pro učitele a lektory pracující s dětmi zejména ve věku 9 – 12 let. Bohatě ilustrované výukové materiály jsou užitečné pro učitele stejně tak jako pro nadšené děti. Hravé aktivity a výzkumy, stejně tak jako aktivity podněcující nadšení pro krásy přírody, umožňují vnímat povodí Dunaje všemi našimi smysly: prakticky, rozumově i citově. Jednotlivé kapitoly „Dunaje v kufru“ jsou založeny na principech, metodách a cílech moderního environmentálního vyučování a výchovy k udržitelnému rozvoji. Sada obsahuje několik výukových prvků: příručku pro učitele s detailními informacemi a kopírovatelnými pracovními sešity, plakát povodí Dunaje, hrací karty s CD-ROM s bájemi a obrázky z podunajských zemí, kvíz, mapy a další užitečné materiály. S Dunajem v kufru je možné najednou si hrát, poznávat, užívat si a učit se. A potom každý pozná, čím může přispět k ochraně Dunaje a přírody v jeho povodí. Zájemci mohou prozkoumat nástroje na internetových stránkách www.dunajvkufru.cz, přímo stáhnout Dunaj v kufru, či si jej objednat v jeho fyzické podobě. Vše je zdarma, stačí využít objednávkový formulář.

Mladí tvůrci pro Dunaj

Je mezinárodní výtvarná soutěž pro všechny děti mateřských, základních a středních škol, děti nejrůznějších zájmových uskupení a děti ze speciálních zařízení. Horní věková hranice je omezena docházkou do střední školy. Soutěž je orientována zejména na povodí Dunaje, což však neznamená, že by se děti z jiných oblastí naší republiky nemohly zúčastnit.Hlavní myšlenka výtvarné soutěže spočívá v tvorběprostorového díla z přírodního materiálu. Kvalita soutěžních prací je stejně tak důležitá jako skutečnost, že děti a jejich učitelé jdou společně do přírody, k vodě –řekám, potoků, rybníkům či mokřadům. V České republice se každoročně soutěže účastní stovky dětí, v celém povodí Dunaje pak tisíce. V každém účastnickém státu je vybrán jeden národní vítěz. Na podzim se pak v jednom z podunajských státůkoná setkání těchto národních vítězů a volba vítěze mezinárodního.

Dunaj

Je druhou nejdelšířekou hned po Volze. Jeho délka činí 2780 kilometrů a přetíná Evropu od východu na západ. Má 120 významných a mnohem více méně důležitých přítoků;to je také důvodem, proč odvádí vodu z tak velkého území. Dunaj protéká 10 státy, přijímá vodu z dalších 8 zemí, čímž spojuje 19 zemí a celkem 81 milionů lidí. Velkéřeky, jakým je i Dunaj, spojují lidi a kultury a vyžadují proto vzájemnou výměnu a diskuzi. Dunaj a jeho přítoky jsou živoucí páteří povodí Dunaje, která musí být zachována pro další generace.

Unie pro řeku Moravu

Unie pro řeku Moravu (UPRM) je občanské sdružení založené v roce 1993 za účelem ochrany přírody a krajiny, přičemž hlavní důraz činnosti je kladen na ochranu řek a říční krajiny. Územní působnost spadá do povodí řek Moravy a Vláry na území České republiky. UPRM sdružuje jedince (fyzické osoby, tj. individuální členy) a nevládní neziskové organizace (právnické osoby, občanská sdružení, tj. kolektivní členy), jejichž společným zájmem je ochrana přírodě blízkých vodních toků a jejich niv, jakož i zpřírodnění uměle regulovaných řek a potoků. Za dobu své existence získala UPRM mnoho příznivců, s kterými úspěšněspolupracuje na svých projektech. UPRM si stanovila nesnadné cíle, jejichž smyslem je obnova vztahů mezi člověkem a řekou (environmentální problematika) a umožnění navrácení negativněovlivněných říčních ekosystémů do přírodě blízkého stavu.

Zdroj: MPR, Naše voda

 

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Přehrady a vodní díla